O nás

Už 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet. Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave našich študentov nehľadáme skratky ani úľavy. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

Web

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024
 • Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. - 17. 5. 2024
 • Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. - 14. 6. 2024
 • Termín doručenia maturitného vysvedčenia: do 14. 6. 2024
 • Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 18. - 19. 6. 2024

Prihláška sa podáva výhradne elektronickou formou.

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri niektorých študijných programoch, na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch:
    • Liečebná pedagogika
    • Špeciálna pedagogika
    • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
    • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
    • Učiteľstvo psychológie v kombinácii
    • Výtvarná edukácia v kombinácii
    • Predškolská a elementárna pedagogika


Podrobné kritéria prijatia obsah prijímacích skúšok si môžete pozrieť TU.

Spojené bakalárske a magisterské štúdium - logopédia

 • Pre spojený bakalársky a magisterský študijný program Logopédia platia rovnaké termíny ako na bakalárske štúdium
 • Prijímacia skúška sa skladá z talentovej a písomnej časti prijímacej skúšky.

Magisterské štúdium

 • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024
 • Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. - 17. 5. 2024
 • Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. - 14. 6. 2024
 • Termín doručenia dokladu o ukončení Bc. štúdia:  do 18.6.2024
 • Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 18. - 19. 6. 2024

Prihláška sa podáva výhradne elektronickou formou.

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri niektorých študijných programoch, na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky na základe váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium.

Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch:
    • Sociálna práca
    • Špeciálna pedagogika
    • Výtvarná edukácia v kombinácii
    • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie


Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 20. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 24. - 26. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie: 60€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Zahraničné mobility pre študentov

 • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Študentské spolky a organizácie

AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.

AIESEC je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 109 krajín sveta. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobnostný rozvoj.

ŠČAS – Študentská časť Akademického senátu UK – má za hlavnú úlohu hájiť a presadzovať záujmy študentov fakulty. Jej členovia sú volení v priamych voľbách študentskou časťou akademickej obce

Podpora študentov so špecifickými potrebami

 • Na univerzite v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Zároveň na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorazové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava