O nás

Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia. Fakulta taktiež sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Web

Kde nás nájdeš

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 6. 2024

Prijímacia skúška

 • Na študijné programy Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo sa uchádzači prijímajú na základe celkového prospechu v predchádzajúcom bakalárskom štúdiu.
 • Prijímacia skúška pre študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo je formou testu z predmetov chémia a biológia (obsah neprekračuje obsah úplného stredného vzdelania) a testu všeobecných študijných predpokladov.
 • Testovanie (NPS) pre študijný program všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre študijný program zubné lekárstvo sa konajú v termínoch, miestach a spôsobom zverejneným na internetovej stránke spoločnosti organizujúcej Národné porovnávacie skúšky (www.scio.sk), a to nasledovne:

          ◦ a) termíny uznaných testov: 23. marca 2024, 1. mája 2024, 25. mája 2024 (podľa výberu uchádzača) – prihlasovanie na termín sa zvyčajne uzatvára 16 dní pred termínom testovania

 • Prijímacie skúšky pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku sa konajú v termínoch nasledovne: júl – august 2024 - online.
 • Pokiaľ sa uchádzač hlási na študijný program zubné lekárstvo, musí absolvovať aj skúšku z manuálnej zručnosti, ktorá sa koná v termínoch 22. – 26. apríla 2024 prezenčne v priestoroch JLF UK.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 6. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 5. - 6. 6. 2024 (prijímacie pohovory)

Prihlášky sa podávajú elektronickou formou.

Poplatok za prijímacie konanie:

 • všeobecné lekárstvo: 70€
 • zubné lekárstvo: 100€
 • bakalárske nelekárske študijné programy: 40€
 • magisterské nelekárske študijné programy: 70€
 • doktorandské študijné programy: 70€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Vysokoškolský internát a jedáleň

Vysokoškolský internát JLF UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Pridelenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach upravuje Smernica rektora UK v Bratislave. Súčasní aj novoprijatí študenti UK si podávajú elektronické žiadosti o ubytovanie prostredníctvom E-ubytovania.

Erasmus+ a univerzitná spolupráca a mobilita

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy). Pri študijných programoch, ktoré pozostávajú z jedného cyklu (napr. medicína), môže mobilita trvať spolu za celé štúdium najviac 24 mesiacov. Prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné a mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka. Okrem Erasmus+ programu majú študenti možnosť si vybrať z viacerých iných druhov pobytov v zahraničí.

Martinský klub medikov

Martinský klub medikov (MKM) bol založený v roku 1996 ako záujmové združenie študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. MKM vytvára pre študentov priestor vyvíjať mimoškolskú činnosť, ktorou chceme prispievať k zlepšeniu vzdelávania v medicíne a k väčšej osvete medikov ale aj širokej verejnosti o verejnom zdraví, sexuálnom zdraví a o ľudských právach.

Iné služby Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

 • Akademická knižnica
 • Relaxačné centrum
 • Owncloud - cloud JLF UK
 • Podcasty Jessenius

Kontakt

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 4A
036 01 Martin