O nás

V odborných rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied, čo vplýva na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Máme špičkovo zariadené výskumné pracoviská, vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov, astronomické a geofyzikálne observatórium či laboratórium počítačových technológii budúcnosti.


Študujte dátovú vedu, bioinformatiku, ekonomickú a finančnú matematiku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku či učiteľstvo a ďalšie študijné programy.


Absolventi nehľadajú prácu, práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi to dotiahli do svetových vedeckých pracovísk (NASA, CERN, ...).


Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Prihláste sa do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaže, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl. Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí sa bude konať 5. 6. 2024.

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
 • Termíny na podávanie dodatočných prihlášok: 14. 7. 2024 (v prípade záujmu o ubytovanie), 18. 8. 2024 (v prípade, že uchádzač nemá záujem o ubytovanie)

Prijíma sa bez prijímacích skúšok a stačí splnenie niektorej z podmienok, ktoré si určuje fakulta. Ďalšie informácie sa dozviete TU.

Uchádzači budú prijímaní na bakalárske štúdium na základe jedného z nasledujúcich kritérií:


    a. výsledky na predmetových olympiádach alebo predmetových súťažiach
    b. klasifikácia na koncoročných vysvedčeniach
    c. percentil autorizovanej skúšky z matematiky
    d. interná časť maturitnej skúšky z profilového predmetu
    e. poradie v poradovníku uchádzačov o štúdium príslušného študijného programu podľa percentilu autorizovanej skúšky z matematiky


Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.

 

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 18. - 28. 6. 2024 (o potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním)

Všetci uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

 

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacích pohovorov: 17. 6. 2024 (o potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním)

 

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronicky podaná prihláška: 15€
 • papierová prihláška: 33€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na matfyze?

Sme najlepší

 • Hodnotenie Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 2015“ „V skupine fakúlt prírodovedného zamerania nenastali medziročne žiadne zmeny. Na prvej pozícii je opäť Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK...“
 • Univerzita Komenského sa v medzinárodnom hodnotení CWUR umiestnila medzi prvými 3,3%.

Učia Vás špičkoví odborníci a perfektní pedagógovia

 • Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.
 • Atraktívne nosné smery vedecko-výskumnej činnosti.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup a nadštandardné vzťahy.

Naši absolventi nehľadajú zamestnanie, ale zamestnávatelia vyhľadávajú našich absolventov

Športové vyžitie

 • Matfyz a telocvik to nejde dokopy? – presvedčí ťa video.
 • Diskgolfové ihrisko, lezecká stena, lodenica, posilovňa, či pneumatiky z traktora na crossfit,...
 • Loptové hry – volejbal, basketbal, futbal...
 • Letné a zimné kurzy – plávanie, windsurfing, turistika, lyže, snowboard,...
 • Mikulášský turnaj, Dni MFI,...
 • Headis- jeden turnaj svetového pohára v sezóne 2018 sa odohral 2.11.2018 na FMFI UK v Bratislave.
 • Účasť na medzinárodných športových súťažiach.
 • Rozvrhy, rozpisy si môžeš pozrieť na stránke KTVŠ.

Naši študenti

 • Nielen poznávajú ale aj prinášajú radosť z poznania: https://www.trojsten.sk/
 • Hudba a matika, hudba a fyzika, hudba a informatika – úplne prirodzené spojenie. Pozrite si koncert vokálnej skupiny na Matfyze, téma Disneyovky.

 

 
 • Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.
 • Atraktívne nosné smery vedecko-výskumnej činnosti.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup a nadštandardné vzťahy.

Kontakt

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava