O nás

V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Na fakulte pôsobí aj Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve.

Web

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024

Termíny prijímacieho konania: 

 • 15. 6. 2024 (študijný program všeobecné lekárstvo)
 • 16. 6. 2024 (študijný program zubné lekárstvo)
 • 19. 6. 2024 (náhradný termín pre oba študijné programy)

Forma a obsah prijímacej skúšky:
Prezenčne aj online, formou testu v spolupráci so zmluvným partnerom  SCIO, s.r.o.

 • test všeobecných študijných predpokladov, zameraný na základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ:

         - verbálna časť - 35minút, 33 úloh
         - analytická časť – 50 minút, 33úloh
Poplatok  vo výške 27€/test, si uchádzač o štúdium hradí sám (test môže byť použitý aj pre prijímacie skúšky na iné vysoké školy). Firme Scio bude zo strany LF UK zaslaná databáza  uchádzačov. Test je možné opakovať. Firma Scio, s.r.o. zašle LF UK najlepší dosiahnutý výsledok.

 • test prírodných vied v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov:

        - biológia (100 otázok)
        - chémia (100 otázok)
Pri prezenčnej forme prijímacej skúšky test trvá 3 hodiny, pri online forme test trvá 2,5 hodiny. Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program. Výsledok prijímacej skúšky z jedného študijného programu nemožno akceptovať pre druhý študijný program.

Doktorandské štúdium

Termín podania prihlášky:

 • 3. 6. 2024 (1. kolo)
 • 26. 7. 2024 (2. kolo)

Termíny prijímacieho konania: 

 • 26. 6. 2024 (1. kolo)
 • 21. 8. 2024 (2. kolo)

Poplatok za prijímacie konanie: 95€

PRÍPRAVNÝ KURZ

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a strava

Lekárska fakulta UK poskytuje pre študentov fakulty ubytovanie v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava a v študentskom domove Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava.

Stravovanie študentov Lekárskej fakulty je možné vo všetkých jedálňach ŠDaJ UK po zakúpení stravných preukazov a poukážok. Študenti sa môžu stravovať v jedálni v areáli fakulty. Stravovacie služby pre študentov sú zabezpečené aj priamo v ŠD Družba a ŠD Ľ.Štúra.

Bratislavský spolok medikov

Bratislavský spolok medikov je nezisková študentská organizácia pôsobiaca pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. BSM sídli priamo v areáli LF UK. Je tu od roku 1920 a hoci prešla mnohými premenami dnes je dôležitou a často nepostrádateľnou študentskou centrálou.

Zahraničné mobilitné programy pre študentov

Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.

 1. Program Európskej únie Erasmus+, naša fakulta v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UK (OMV), a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vyhľadávanie a vytváranie nových inter-inštitucionálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EÚ, umožňujúcich absolvovať štúdium/stáž v zahraničí .
 2.  Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.
 3.  Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.
 4.  Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (SAIA, Fulbright, Európska komisia, EURAXESS)
Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.

1. Program Európskej únie Erasmus+, naša fakulta v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UK (OMV), a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vyhľadávanie a vytváranie nových inter-inštitucionálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EÚ, umožňujúcich absolvovať štúdium/stáž v zahraničí . 

 2. Štipendiá európskych zahraničných organizácií (Lions Club Viedeň), s ktorými spolupracujeme prostredníctvom osobných kontaktov na programe Študenti medicíny bez hraníc.

 3. Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.

 4. Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (SAIA, Fulbright, Európska komisia, EURAXESS)

Iné služby Lekárskej fakulty UK

 • Akademická knižnica LF UK
 • Predajňa kníh a skrípt LF UK
 • časopis UK
 • MEFANET
 • Univerzitné pastoračné centrum

Kontakt

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava