O nás

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Vyše storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií, kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Web

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky 1. kolo / 2. kolo:

 • Ekonómia a právo: 31. 3. 2023 / -
 • Manažment a právo: 31. 5. 2024 / 31. 8. 2024
 • Právo: 15. 6. 2024 / 15. 8. 2024

Termín prijímacieho konania 1. kolo / 2. kolo:

 • Ekonómia a právo:jún 2024
 • Manažment a právo: jún 2024 / September 2024

Na študijný program právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

 • Prijímacia skúška pozostáva z predpokladu logického myslenia, zo znalostí z dejepisu, náuky o spoločnosti a všeobecného kultúrneho a politického prehľadu v rozsahu stredoškolského učiva.

Na študijný program ekonómia a právo sú uchádzači prijímaní len na základe prijímacej skúšky.

 • Prijímacia skúška pozostáva z písomného overenia predpokladov logického myslenia a vedomostného testu zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača v rozsahu učiva strednej školy.

Na študijný program manažment a právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky v prípade, že majú jazykový certifikát (B2).  V inom prípade sa uchádzač musí zúčastniť prijímacej skúšky formou písomného testu, ktorý overí jeho jazykové schopnosti.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky (Právo): 28. 6. 2024
 • Termín podania prihlášky (Kanonické právo): 1. 7. 2024
 • Termín podania prihlášky (Ekonómia a právo, Právo v anglickom jazyku): 31. 8. 2024
 • Termín prijímacieho konania: august - september 2024

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri študijnom programe právo.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15. 6. 2024
 • Termín prijímacieho konania: jún/júl 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 70€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

 • Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK. UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Mlyny UK a Družba UK.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Pokiaľ chcú študenti zažiť štúdium v zahraničí, tak majú množstvo možností vycestovať na semester či na stáž do zahraničia.
 • Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.
 • Do širšieho programu Erasmus+ patrí aj ENLIGHT - aliancia európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ.
 • Študenti sa však môžu zapojiť aj do iných programov, napr. SAIA, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorazové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

 

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava