O nás

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium až do výšky školného. Storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií, kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Web

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky (Ekonómia a právo): 31.3.2023
 • Termín prijímacej skúšky (Ekonómia a právo): jún 2023
 • Termín podania prihlášky (Právo): 15.6.2023
 • Termín prijímacej skúšky (Právo): 16.-30.6.2023

Na študijný program právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

 • Prijímacia skúška pozostáva z predpokladu logického myslenia, zo znalostí z dejepisu, náuky o spoločnosti a všeobecného kultúrneho a politického prehľadu v rozsahu stredoškolského učiva.

Na študijný program ekonómia a právo sú uchádzači prijímaní len na základe prijímacej skúšky.

 • Prijímacia skúška pozostáva z písomného overenia predpokladov logického myslenia a vedomostného testu zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača v rozsahu učiva strednej školy.

Na študijný program manažment a právo sú uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky v prípade, že majú jazykový certifikát (B2).  V inom prípade sa uchádzač musí zúčastniť prijímacej skúšky formou písomného testu, ktorý overí jeho jazykové schopnosti.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky (Právo/Kanonické právo): 1.7.2023
 • Termín podania prihlášky (Ekonómia a právo): 31.8.2023
 • Termín prijímacieho konania: august - september

Prijímacia skúška sa vykonáva len pri študijnom programe právo.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

Poplatok za prijímacie konanie: 70€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

 • Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK. UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Mlyny UK a Družba UK.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Pokiaľ chcú študenti zažiť štúdium v zahraničí, tak majú množstvo možností vycestovať na semester či na stáž do zahraničia.
 • Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.
 • Študenti sa však môžu zapojiť aj do iných programov, napr. SAIA, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

 

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava