O nás

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Web

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15. 3. 2024
 • Konaní projímacích skúšok: 13. 6. 2024

Na všetky študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Konaní projímacích skúšok: 25. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronická prihláška: 15€ (Mgr. štúdium: 20€)
 • papierová prihláška: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

 • UK disponuje celouniverzitnými ubytovacími zariadeniami areál Mlyny (Mlyny UK) a areál Družba (Družba UK). Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a Fakulta telesnej výchovy a športu UK. V Martine študentom a zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulty UK poskytujú ubytovanie tamojšie internáty.
 • O ubytovanie môže žiadať prijatý uchádzač a pokračujúci študent UK dennej formy štúdia. Prijatí uchádzači, ktorí boli prijatí v riadnom kole prijímacieho konania, a žiadatelia so špecifickými potrebami získajú ubytovanie po podaní žiadosti a splnení podmienok automaticky.
 • Univerzita taktiež poskytuje študentom množstvo jedální a menz, kde sa študenti môžu prestravovať.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Pokiaľ chcú študenti zažiť štúdium v zahraničí, tak majú množstvo možností vycestovať na semester či na stáž do zahraničia.
 • Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.
 • Študenti sa však môžu zapojiť aj do iných programov, napr. SAIA, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Podpora študentov so špecifickými potrebami

 • Na univerzite v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Zároveň na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

 

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študent

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sve
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava