O nás

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Web

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 10.2.2023.

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 15.3.2023
  • Bez prijímacích skúšok

Na všetky študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program.

V prípade, že počet uchádzačov presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe poradia, ktoré je založené na základe absolvovania profilových predmetov na SŠ a študijných výsledkom počas štúdia na strednej škole alebo sú úspešní riešitelia olympiády, úspešní účastníci celoštátneho kola SOČ či víťaz ceny dekana.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Bez prijímacích skúšok

Na všetky študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok, pokiaľ spĺňajú kritéria v zmysle, že absolvovali požadované predmety daného študijného programu počas bakalárskeho štúdia.

Poplatok za prijímacie konanie: 

  • elektronická prihláška: 15€
  • papierová prihláška: 50€

Aktuality

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava