O nás

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Web

Kde nás nájdeš

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky 1. kolo: 15. 3. 2024
 • Termín podania prihlášky 2. kolo: 20. 6. 2024

Na vybrané študijné programy Bc. stupňa štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači v 2. kole prijatí BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 14. 6. 2024
 • Konanie prijímacích skúšok: 25. 6. 2024 (Informácia o priebehu prijímacích skúšok: prvá polovica júna 2024)

Na všetky študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok, pokiaľ spĺňajú kritéria v zmysle, že absolvovali požadované predmety daného študijného programu počas bakalárskeho štúdia.

Doktorandské štúdium

    • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
    • Konanie prijímacích skúšok: 19. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie: 

elektronická prihláška:

 • 15€ bakalárské štúdium 
 • 20€ magisterské štúdium
 • 30€ doktorandské štúdium

papierová prihláška: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

 • UK disponuje celouniverzitnými ubytovacími zariadeniami areál Mlyny (Mlyny UK) a areál Družba (Družba UK).
 • O ubytovanie môže žiadať prijatý uchádzač a pokračujúci študent UK dennej formy štúdia. Prijatí uchádzači, ktorí boli prijatí v riadnom kole prijímacieho konania, a žiadatelia so špecifickými potrebami získajú ubytovanie po podaní žiadosti a splnení podmienok automaticky.
 • Univerzita taktiež poskytuje študentom množstvo jedální a menz, kde sa študenti môžu prestravovať.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Pokiaľ chcú študenti zažiť štúdium v zahraničí, tak majú množstvo možností vycestovať na semester či na stáž do zahraničia.
 • Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.
 • Do širšieho programu Erasmus+ patrí aj ENLIGHT - aliancia európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ.
 • Študenti sa však môžu zapojiť aj do iných programov, napr. SAIA, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Podpora študentov so špecifickými potrebami

 • Na univerzite v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Zároveň na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorazové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

 

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študent

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sve
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do krajín celého sveta.

Kontakt

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava