O nás

Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku. Naši absolventi sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024
  • Termín prijímacej skúšky určuje samotná spoločnosť SCIO (test zo VŠP, AJ, NJ, ŠPJ) - fakulta akceptuje výsledky testov od decembra 2024 do marca 2024 (vrátane).
  • Termín prijímacej skúšky: 6. 4. 2024, náhradný termín 13. 4. 2024 platí pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika (realizujú sa na FiF UK) + je potrebné absolvovať test zo VŠP (SCIO)
Termín konania testu všeobecných študijných predpokladov a testov z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka: v termínoch a miestach stanovených spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o. Fakulta akceptuje výsledky testov od decembra 2021 do marca 2024 (vrátane).

Ak sa na študijný program prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený, všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška je formou absolvovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS resp. SCIO testu), ktorá pozostáva z testu všeobecných predpokladov (VŠP).

Niektoré študijné programy okrem testu VŠP vyžadujú aj absolvovanie jazykového testu, tiež zabezpečovaný spoločnosťou SCIO.

 

Poplatok za prijímacie konanie: 20€ (za elektronickú prihlášku), 30€ (za papierovú prihlášku)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

  • Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izieb.

Zahraničné mobility pre študentov

  • Rozvoj medzinárodných vzťahov v univerzitnom  vzdelávaní patrí medzi jednu z priorít Univerzity Komenského v Bratislave a jej Filozofickej fakulty. Medzinárodnú spoluprácu realizujeme na viacerých zmluvných základoch, konkrétne na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účasti na medzinárodných podujatiach či na základe členstva v medzinárodných organizáciách.
  • Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program Erasmus+ zlučuje všetky pôvodné programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania. Tento program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
  • Do širšieho programu Erasmus+ patrí aj ENLIGHT - aliancia európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ.
  • Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžu popri najpopulárnejšom mobilitnom programe Erasmus+ využiť aj iné možnosti mobilít a tiež možnosť vycestovať na štúdium do zahraničia prostredníctvom bilaterálnej zmluvy.

Štipendiá

  • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorazové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Študentský život

  • Nájdete tu študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal!
Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izie

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava