O nás

Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku. Naši absolventi sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2
811 02 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 28.1.2023.

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
 • Termín prijímacej skúšky: 13.6.2023

Ak sa na študijný program prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený, všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška je formou absolvovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS resp. SCIO testu), ktorá pozostáva z testu všeobecných predpokladov (VŠP).

Niektoré študijné programy okrem testu VŠP vyžadujú aj absolvovanie jazykového testu, tiež zabezpečovaný spoločnosťou SCIO. 

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
 • Termín prijímacej skúšky: 20.6.2023

Na študijné programy okrem programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacej skúšky: 21.6.2023
 • Prihlášky do kola realizovaného v súvislosti s výzvou plánu obnovy (1, 2) sa môžu podávať  do 30.6.2023.

Na študijné programy okrem programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky.

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

 • Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izieb.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Rozvoj medzinárodných vzťahov v univerzitnom  vzdelávaní patrí medzi jednu z priorít Univerzity Komenského v Bratislave a jej Filozofickej fakulty. Medzinárodnú spoluprácu realizujeme na viacerých zmluvných základoch, konkrétne na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účasti na medzinárodných podujatiach či na základe členstva v medzinárodných organizáciách.
 • Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program Erasmus+ zlučuje všetky pôvodné programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania. Tento program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
 • Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžu popri najpopulárnejšom mobilitnom programe Erasmus+ využiť aj iné možnosti mobilít a tiež možnosť vycestovať na štúdium do zahraničia prostredníctvom bilaterálnej zmluvy.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorázové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Študentský život

 • Nájdete tu študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal!
Študenti Filozofickej fakulty UK majú možnosť ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest v podobe 2-3 lôžkových izie

Kontakt