O nás

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Ponúkame študijné programy manažment, medzinárodný manažment a podnikanie. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK). Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 4. 6. 2024

Prijímacia skúška na študijné programy Manažment a Podnikanie je písomná a je v slovenskom jazyku. Skladá sa zo skúšky z matematiky a skúšky z anglického jazyka.
Testy z matematiky a z anglického jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.
Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky (týka sa študijných programov, na ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška z matematiky).

Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment (francúzsky program, nemecký program) je skúška ústna a skladá sa zo skúšky z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (podľa voľby zamerania) a motivačného rozhovoru.Prijímacia skúška je vykonaná prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou.

Pre dennú formu štúdia je však aj viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky 1. kolo: 31. 5. 2024 
  • Ter,ín podania prihlášky 2. kolo: 31. 7. 2024 (podľa záujmu a kapacitných možností)
  • Termín prijímacej skúšky: 25. 6. 2024  (2. kolo august/september 2024 (podľa záujmu a kapacitných možností)

U uchádzačov sa zohľadňuje študijný priemer za bakalárske štúdium (resp. uceleného magisterského alebo inžinierskeho štúdium).

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 8. 6. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 28. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 50€ (štúdium v slovenčine)
  • 80€ (štúdium v angličtine)

 

Aktuality

Kontakt

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
820 05 Bratislava