O nás

Náš diplom v odbore Farmácia je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami. Fakulta prevádzkuje dve lekárne, slúžiace aj na výučbu. Okrem odbornej lekárenskej praxe doma alebo v zahraničí, študenti absolvujú predmet Farmaceutická stáž v regulačných orgánoch, na klinických pracoviskách, či vo farmaceutickom priemysle. Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými platmi a absolventi nie sú ohrození nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, v klinickej praxi, vo výrobe, v distribúcii, v kontrole kvality, vo vede a výskume a v ďalších oblastiach.

Ako jediní na Slovensku máme okrem farmácie aj bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky s perspektívou pokračovať v štúdiu.

Web

Kde nás nájdeš

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Podávanie prihlášok pre študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky : 28. 6. 2024

Na bakalárske štúdium budú prijatí uchádzači prioritne podľa nasledujúcich bodov:

 1. celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného alebo zdravotníckeho zamerania do 1,750 vrátane
 2. umiestnenie na jednom z prvých troch miest v celoštátnom kole olympiády v predmete Biológia
 3. poradie úspešnosti v Národnej porovnávacej skúške (NPS), ktorý sa skladá z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Magisterské štúdium

 • Podávanie prihlášok pre študijný program Farmácia : 29. 2. 2024
 • Podávanie prihlášok pre študijný program Pharmacy (v anglickom jazyku) : 31. 7. 2024

Na magisterské štúdium budú prijatí uchádzači prioritne podľa nasledujúcich bodov:

 1. celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného alebo farmaceutického zamerania do 1,180 vrátane, a zároveň absolvoval výuku predmetov chémia a biológia (alebo predmetu farmakológia) v dĺžke aspoň jedného roku v priebehu posledných dvoch ročníkov štúdia a bol z týchto predmetov na vysvedčeniach hodnotený klasifikačným stupňom nie horším ako 2 (chválitebne).
 2.  umiestnenie na prvom mieste v celoštátnom kole olympiády v predmete Biológia alebo Chémia
 3. poradie úspešnosti v Národnej porovnávacej skúške (NPS), ktorý sa skladá z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

 

Poplatok za prijímacie konanie: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

 • Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK. UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Mlyny UKDružba UK.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Zažite letné dobrodružstvo a vycestujte s programom Erasmus+ na STÁŽ.  Okrem skvelej skúsenosti získate nové priateľstvá, neopakovateľné zážitky a lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.
 • Do širšieho programu Erasmus+ patrí aj ENLIGHT - aliancia európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities. a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie „Európskych univerzít“. Tie umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ.

Štipendiá

 • Univerzita taktiež ponúka rôzne druhy štipendií rôznych kategórií. (štipendium za vynikajúci prospech, odborné motivačné štipendium, mimoriadne jednorazové štipendium, sociálne štipendiá, tehotenské štipendium a iné).

Ústredná knižnica FaF

 • Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike.

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislava