O nás

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je moderná výskumno-vzdelávacia inštitúcia s vysokým medzinárodným kreditom. Je druhou najlepšou univerzitou a najlepšou technickou univerzitou na Slovensku. Ponúka kvalitné technické vzdelávanie v atraktívnych študijných odboroch i špičkové pracoviská. Študentov zapája do výskumu v oblastiach prírodných i počítačových vied, stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky a robotiky, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Výskumné tímy na STU sa podieľajú na stovkách medzinárodných výskumných grantových projektov i zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. STU spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne vysiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Na jej siedmych fakultách a univerzitnom ústave študuje v súčasnosti vyše 10-tisíc študentov. Univerzita im poskytuje priamu aj nepriamu podporu v štúdiu, vo výskumnej, vývojovej, tvorivej i sociálnej oblasti formou viacerých štipendií. Sú ubytovaní v zmodernizovaných internátoch a majú možnosti zapájať sa do aktivít študentských organizácií a spolkov, či v známom vysokoškolskom umeleckom súbore Technik. Svoje inovatívne podnikateľské nápady môžu priviesť do života v univerzitnom inkubátore InQb. Absolventi STU patria k najžiadanejším a najlepšie odmeňovaným na trhu práce.

Web

Kde nás nájdeš

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava

Fakulty

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika (EN)
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 20 programov

23 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prihlášky a prijímačky

Dni otvorených dverí na fakultách STU

 • Stavebná fakulta: 8.2.2024
 • Strojnícka fakulta: 8.2.2024
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky: 1.2.2024
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: CHEMWEEK -  január/február 2024, CHEMSHOW -  jún 2023
 • Fakulta architektúry a dizajnu: Fakultu si možno pozrieť kedykoľvek, Noc architektúry a dizajnu: 7.11.2024
 • Materiálovotechnologická fakulta: 16.11.2023, 16.2.2024
 • Fakulta informatiky a informačných technológií: 15.12.2023
 • Ústav manažmentu: 15.2.2024

Aktuality

Doplňujúce informácie

Virtuálna prehliadka univerzity

Ubytovanie

Študenti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach, ktoré zabezpečuje samotná STU v zmysle platnej smernice rektora STU. Slovenská technická univerzita zároveň rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne. O stravovaní a jedálňach STU sa viac dočítate na nasledujúcom odkaze.

Šport na STU

Študenti STU môžu využívať rôzne univerzitné športoviská, ako plavárne, telocvične, fitness centrá, lezeckú stenu, atletickú dráhu, strelnicu so športovou streľbou, či tenisové kurty.

Virtuálna knižnica STU

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Kontakt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava