O nás

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je moderná výskumno-vzdelávacia inštitúcia s vysokým medzinárodným kreditom. Je druhou najlepšou univerzitou a najlepšou technickou univerzitou na Slovensku. Ponúka kvalitné technické vzdelávanie v atraktívnych študijných odboroch i špičkové pracoviská. Študentov zapája do výskumu v oblastiach prírodných i počítačových vied, stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky a robotiky, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Výskumné tímy na STU sa podieľajú na stovkách medzinárodných výskumných grantových projektov i zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. STU spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne vysiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Na jej siedmych fakultách a univerzitnom ústave študuje v súčasnosti vyše 10-tisíc študentov. Univerzita im poskytuje priamu aj nepriamu podporu v štúdiu, vo výskumnej, vývojovej, tvorivej i sociálnej oblasti formou viacerých štipendií. Sú ubytovaní v zmodernizovaných internátoch a majú možnosti zapájať sa do aktivít študentských organizácií a spolkov, či v známom vysokoškolskom umeleckom súbore Technik. Svoje inovatívne podnikateľské nápady môžu priviesť do života v univerzitnom inkubátore InQb. Absolventi STU patria k najžiadanejším a najlepšie odmeňovaným na trhu práce.

Web

Kde nás nájdeš

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava

Fakulty

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 29 programov

32 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil engineering

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Applied Mechanics and Mechatronics

a ďalších 17 programov

20 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prihlášky a prijímačky

Dni otvorených dverí na fakultách STU:

FCHPT: január 2023 (Chemweek)  a jún 2023 (Chemshow)

SvF: 9.2.2023

FAD: november 2022

SjF: február 2023

MTF: október 2022, február 2023 a apríl 2023

ÚM: 16.2.2023

Aktuality

Doplňujúce informácie

Virtuálna prehliadka univerzity

Kontakt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava