O nás

Postav si svoju budúcnosť

Pracovné pozície v stavebníctve patria medzi najlepšie platené na trhu práce a zároveň sú u nás nedostatkovým tovarom. Po stavebných inžinieroch je dnes taký dopyt, že ani päť minút nie sú nezamestnaní. Tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, aj pre stavebný boom, ktorý zažívame. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako zajtra, ako aj o rok alebo o niekoľko rokov.

Absolventi sa môžu uplatniť v rezortoch geodézie, kartografie či katastra, pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií, pri dopravných a vodných stavbách, v oblasti krajinného plánovania, v oblasti využitia matematických metód a počítačového modelovania, v pozemnom staviteľstve, ako stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant, pri správe a prevádzke vodného hospodárstva, v investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch a tiež v riadiacich funkciách podnikov štátnej a súkromnej sféry.

Stavebná fakulta so svojimi 19 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Fakulta má v súčasnosti 1 997 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 30. 4. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 5. 8. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 31. 5. 2024
 • Termín konania prijímacej skúšky: 28. 6. 2024

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 5. 8. 2024
 • Termín konania prijímacej skúšky: 19. 8. 2024

Absolventi bakalárskych programov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na priamo nadväzujúcich programoch - bez prijímacej skúšky.

Na študijný program Pozemné stavby a architektúra je potrebné vykonať talentovú skúšku.

Ostatní uchádzači absolvujú ústnu prijímaciu skúšku v rozsahu štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania e-prihlášky do 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 24. 6. 2024

Poplatok za prijmacie konanie: 

 • 20€ (40€ pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Študenti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach, ktoré zabezpečuje samotná STU v zmysle platnej smernice rektora STU. Slovenská technická univerzita zároveň rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne. O stravovaní a jedálňach STU sa viac dočítate na nasledujúcom odkaze.

Šport na STU

Študenti STU môžu využívať rôzne univerzitné športoviská, ako plavárne, telocvične, fitness centrá, lezeckú stenu, atletickú dráhu, strelnicu so športovou streľbou, či tenisové kurty.

Virtuálna knižnica STU

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Kontakt

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava