O nás

Postav si svoju budúcnosť

Pracovné pozície v stavebníctve patria medzi najlepšie platené na trhu práce a zároveň sú u nás nedostatkovým tovarom. Po stavebných inžinieroch je dnes taký dopyt, že ani päť minút nie sú nezamestnaní. Tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, aj pre stavebný boom, ktorý zažívame. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako zajtra, ako aj o rok alebo o niekoľko rokov.

Absolventi sa môžu uplatniť v rezortoch geodézie, kartografie či katastra, pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií, pri dopravných a vodných stavbách, v oblasti krajinného plánovania, v oblasti využitia matematických metód a počítačového modelovania, v pozemnom staviteľstve, ako stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant, pri správe a prevádzke vodného hospodárstva, v investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch a tiež v riadiacich funkciách podnikov štátnej a súkromnej sféry.

Stavebná fakulta so svojimi 19 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Fakulta má v súčasnosti 1 997 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 9.2.2023.

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 30.4. 2023
 • Bez prijímacej skúšky

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 7.8. 2023
 • Bez prijímacej skúšky

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 31.5.2023
 • Termín konania prijímacej skúšky: 20.6.2023
 • Termín konania talentovej skúšky (len PSA): 16.6.2023

2. kolo prijímacieho konania:

 • Termín podania e-prihlášky do 7.8. 2023
 • Termín konania prijímacej skúšky: 21.8.2023
 • Termín konania talentovej skúšky (len PSA): 21.8.2023

Absolventi bakalárskych programov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na priamo nadväzujúcich programoch - bez prijímacej skúšky.

Na študijný program Pozemné stavby a architektúra je potrebné vykonať talentovú skúšku.

Ostatní uchádzači absolvujú ústnu prijímaciu skúšku v rozsahu štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania e-prihlášky do 31.5. 2023
 • Termín prijímacej skúšky: 21.6.2023

Poplatok za prijmacie konanie: 

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Aktuality

Kontakt

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava