O nás

Medzi absolventov fakulty patrí viacero významných osobností slovenského stavebníctva. V súčasnosti tvorí fakultu 20 katedier, Ústav súdneho znalectva, Centrálne laboratóriá, Univerzitný vedecký park, Centrum informačných technológií, Knižnica a Informačné centrum. Vďaka tomu sa jedná o najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie u nás. Fakulta poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Uplatnenie

Absolventi sa v závislosti na ukončenom študijnom odbore uplatnia v rezortoch geodézie, kartografie či katastra, pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií, pri dopravných a vodných stavbách, v oblasti krajinného plánovania, v oblasti využitia matematických metód a počítačového modelovania, v pozemnom staviteľstve, ako stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant, pri správe a prevádzke vodného hospodárstva, v investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch a tiež v riadiacich funkciách podnikov štátnej a súkromnej sféry.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - bez prijímacej skúšky

Magisterské

  • absolventi bakalárskych programov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na priamo nadväzujúcich programoch - bez prijímacej skúšky
  • na študijný program Pozemné stavby a architektúra je potrebné vykonať talentovú skúšku
  • ostatní uchádzači absolvujú ústnu prijímaciu skúšku v rozsahu štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu

Aktuality

Kontakt

Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava