O nás

Na fakulte vznikol prvý univerzitný vedecký park na Slovensku. Tvorí ju moderný kampus, ktorý okrem ubytovania pre študentov poskytuje aj moderné učebne, špičkovo vybavené laboratóriá či možnosti športového vyžitia. Medzi hlavné ciele fakulty patrí rozvoj podmienok na výskum pre potreby trhu 21. storočia a snaha o zabezpečenie prenosu výsledkov svojho výskumu do podnikovej praxe.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti rozvoja, návrhu a využitia automatizovaných systémov, riadiaci pracovník v oblasti BOZP a požiarnej ochrany, v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov, vo výskume a vývoji, ako výrobný technológ, CNC programátor, v strednom a vrcholovom manažmente (HR a PR manažér) či v technickej príprave výroby.

Web

Kde nás nájdeš

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky: 31. 7. 2024
  • Pre niektoré študijné programy, v ktorých ostanú voľné miesta, bude organizované aj druhé kolo prijímacieho konania.

Uchádzači sú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky, len na základe študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitnou skúškou.

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania prihlášky: 31. 7. 2024
  • Pre niektoré študijné programy, v ktorých ostanú voľné miesta, bude organizované aj druhé kolo prijímacieho konania.

Na  inžinierske štúdium prijímame uchádzačov bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 13. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

  • Štúdium v slovenskom jazyku: 30€
  • Štúdium v anglickom jazyku: 50€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Študenti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach, ktoré zabezpečuje samotná STU v zmysle platnej smernice rektora STU. Slovenská technická univerzita zároveň rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne. O stravovaní a jedálňach STU sa viac dočítate na nasledujúcom odkaze.

Šport na STU

Študenti STU môžu využívať rôzne univerzitné športoviská, ako plavárne, telocvične, fitness centrá, lezeckú stenu, atletickú dráhu, strelnicu so športovou streľbou, či tenisové kurty.

Virtuálna knižnica STU

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Kontakt

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava