O nás

Na fakulte vznikol prvý univerzitný vedecký park na Slovensku. Tvorí ju moderný kampus, ktorý okrem ubytovania pre študentov poskytuje aj moderné učebne, špičkovo vybavené laboratóriá či možnosti športového vyžitia. Medzi hlavné ciele fakulty patrí rozvoj podmienok na výskum pre potreby trhu 21. storočia a snaha o zabezpečenie prenosu výsledkov svojho výskumu do podnikovej praxe.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti rozvoja, návrhu a využitia automatizovaných systémov, riadiaci pracovník v oblasti BOZP a požiarnej ochrany, v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov, vo výskume a vývoji, ako výrobný technológ, CNC programátor, v strednom a vrcholovom manažmente (HR a PR manažér) či v technickej príprave výroby.

Web

Kde nás nájdeš

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do: -

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do: -

Uchádzači sú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky, len na základe študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou.

Inžinierske štúdium

1. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do: -

2. kolo prijímacieho konania:

  • Termín podania e-prihlášky do: -

Komisia dekana pre prijímanie uchádzačov bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z prvého stupňa štúdia, resp. z výsledkov druhého stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania e-prihlášky do: -
  • Prijímacia skúška

Aktuality

Kontakt

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jána Bottu 2781/25
917 24 Trnava