O nás

Ústav manažmentu je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom STU s univerzitnou pôsobnosťou. Zabezpečuje najmä vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti manažmentu a plánovania v spolupráci s fakultami a ostatnými univerzitnými pracoviskami, domácimi a zahraničnými univerzitami a inými vedeckovýskumnými a akademickými pracoviskami. Garantuje študijné programy a zabezpečuje integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu a plánovania ako prierezových, interdisciplinárnych študijných programov s charakterom univerzitných študijných programov. Garantuje špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu, integrované do výučby v rámci študijných programov, garantovaných na fakultách STU vo všetkých stupňoch štúdia. Otvára možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a plánovania. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorý zodpovedá rektorovi alebo poverenému prorektorovi.

Čo u nás nájdete?

 • priateľské prostredie umožňujúce dobrú komunikáciu medzi študentmi, študijným oddelením, pedagógmi a vedením Ústavu manažmentu STU,
 • vzájomnú úctu, rešpekt a dôveru vo vzťahu pedagóg – študent, čo umožňuje konštruktívnu diskusiu,
 • vysokú odbornú úroveň práce pedagógov vychádzajúcu z prirodzenej autority, teoretických vedomostí, odborných praktických a zahraničných skúseností,
 • možnosť štúdia aj pre študentov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, čo považujeme za prínos pre vzájomné obohacovanie sa vo formovaní medziľudských vzťahov.

KÝM MÔŽEŠ BYŤ?

investičným manažérom v podnikoch stavebného, automobilového, strojárenského a energetického priemyslu; odborníkom v oblasti plánovania a riadenia financií, či riadenia portfólia investičných projektov. priestorovým plánovačom vo verejnej správe (stavebné úrady, mestské úrady), ale aj v súkromnom sektore, developerských spoločnostiach, bankovom sektore a inde; odborníkom na tvorbu územných plánov, plánov rozvoja obcí, miest a regiónov a na realitnom trhu; finančným manažérom v oblasti riadenia financií a hodnotenia investícií

Web

Kde nás nájdeš

Ústav manažmentu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

V AKOM TERMÍNE JE POTREBNÉ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM?

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 4. - 5. 6. 2024
 • Dodatočný termín na podanie prihlášok: 31. 7. 2024

V AKOM TERMÍNE JE POTREBNÉ PODAŤ PRIHLÁŠKU NA INŽINIERSKE A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM?

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 26. - 27. 6. 2024
 • Dodatočný termín na podanie prihlášok: 31. 7. 2024

ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE?

 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pridá len uchádzač,ktorý neuhradil poplatok platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS
 • kópie stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia
 • ak si študoval v zahraničí, uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní(vydáva okresný úrad)
 • ak si uchádzač so špecifickými potrebami, žiadosť na účely vyhodnotenia špecifických potrieba určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie

AKÉ SÚ POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA?

 • 20€ pri podaní elektronickej prihlášky
 • 40€ pri podaní prihlášky na študijný program len v anglickom jazyku

AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku:

bez prijímacej skúšky, ak nematuruješ:

 • z matematiky alebo fyziky a máš študijný priemer do 2,8 (vrátane)
 • z matematiky alebo fyziky, ale máš študijný priemer do 2,0 (vrátane)
 • s písomnou prijímacou skúškou z matematiky

ŠP priestorové plánovanie:

 • bez prijímacej skúšky
 • ak máš celkový študijný priemer do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka)
 • s písomnou prijímacou skúškou zameranou na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a všeobecný prehľad prírodnýcha spoločenských vied

Podrobné informácie o prijímacom konaní budú spresnené a zverejnené tu.

Aktuality

Doplňujúce informácie

PREČO SI VYBRAŤ TENTO ÚSTAV?

 • niektoré študijné programy môžeš študovať iba tu (priestorové plánovanie, investičné plánovanie v priemyselnom podniku)
 • máš možnosť absolvovať výmenné pobyty na zahraničných univerzitách v rámci programu ERASMUS+ na rôznych európskych univerzitách (napr. študijný program priestorové plánovanie v inžinierskom stupni štúdia ponúkame v spolupráci s univerzitou v Remeši; teda naši absolventi, ktorí absolvovali pobyt na tejto univerzite, sú držiteľmi slovenského aj francúzskeho titulu)
 • v rámci štúdia sa zúčastníš na odborných praxiach, letného plenéra, na exkurziách v zahraničí

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

 • bývať budeš v študentskom domove priamo Jura Hronca alebo na Mladej garde
 • môžeš si zaobstarať aj vlastné ubytovanie v Bratislave, ktoré sa pohybuje v sume cca 150 – 200 €/mesačne
 • raňajkuješ, obeduješ aj večeriaš v jedálňach našich študentských domovov
 • počas dňa máš k dispozícii jedáleň alebo bufet priamo v mieste výučby
 • môžeš sa stravovať v jedálňach a bufetoch iných fakúlt, vzdialených len pár minút od miesta výučby
 • preukaz študenta Ti slúži aj ako stravovacia karta
 • k dispozícii máš telocvične, posilňovne a ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt aj študentských domovov
 • zabavíš sa na študentských akciách: prvákovice, odborovice, workshopy na zaujímavé témy, Deň plánovačov, či výlety/exkurzie na zaujímavé miesta
 • máš možnosť získať zaujímavú brigádu alebo stáž doma (Penta investment, Magistrát hlavného mesta, Nexteria) i v zahraničí (IASTE, AISEC)

Priestorové plánovanie

Súčasná celosvetový vývoj nám ukazuje, akú dôležitosť majú pojmy priestor, miesto, sídlo, región či krajina. Priestor vo všeobecnosti sa stáva čoraz vzácnejším artiklom a navyše mnohokrát nie je na prvý pohľad zrejmé, aký je optimálny spôsob jeho využitia. Hľadanie tohto spôsobu vyžaduje tvorivý a kooperatívny prístup. Priestorové plánovanie ako manažment budúceho vývoja územia vnímame v tejto súvislosti aj ako dynamický rozhodovací a komunikačný proces, do ktorého vstupujú premenné ako komunita, spoločenstvo, identita miesta alebo hodnoty.

Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov vybavených poznatkami potrebnými pre zvládnutie  manažmentu priestorovo-plánovacích činností, inventarizačných a analytických prác a realizačného manažmentu v oblasti priestorového rozvoja. Modul Realitné inžinierstvo obohacuje profil absolventa o základy stavebného a realitného práva, ekonomických nástrojov na realitnom trhu ako aj o znalosti, týkajúce sa investičných aktivít. Priestorové plánovanie je manažment budúceho vývoja našich miest a regiónov a integruje v sebe poznatky z technických (napr. urbanizmus, geodézia), prírodných (napr. krajinná ekológia) aj spoločenských (napr. sociológia) vedných disciplín.

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Efektívne fungovanie priemyselného podniku nie je len otázkou techniky a nových technológií, ale taktiež racionálneho plánovania, rozhodovania o investíciách a finančných transakciách.  V súčasnosti priemyselné podniky na Slovensku nemajú dostatok kvalifikovaných odborníkov. Študijný program má interdisciplinárny charakter, pretože spája poznatky z technických (napr. stavebníctvo, strojárenstvo, energetika a iné) a spoločenských vedných disciplín (napr. ekonómia, právo, sociológia). Interdisciplinárnosť študijného programu je založená na spolupráci s jednotlivými fakultami  a odbornými pracoviskami STU. Prináša na pracovný trh vysoko kvalifikovaných absolventov, ktorí počas štúdia získajú aj certifikát kvality.

Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov, ktorí majú  širokospektrálne prírodovedné poznatky a technický pohľad na využitie poznatkov v priemyselnej a investičnej praxi.  Univerzálnosť študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie  na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého (Bc) a druhého (Ing) stupňa štúdia.

Naši absolventi

 • Ing. Dagmar Barániková - slovenská reprezentantka v šerme, bronzová medailistka z MS do 23 rokov a víťazka Svetového pohára juniorov,
 • Ing. Marek Schweigert - hlavný iniciátor projektu urbanE.T. zaoberajúceho sa tvorbou kreatívneho mestského prostredia, zakladateľ značky Shield (čiapky s ochranou pred ochranu hlavy voči nebezpečným signálom vyžarovaným z každého elektrického zariadenia,
 • Ing. Zuzana Duchová, PhD. – stála kurátorka kultúrneho centra Salónik na bratislavskej železničnej stanici  a autorka knihy o Bratislave BA! U-fu-tourguide,
 • Miroslav Balog, Ing., PhD. et PhD. - v rokoch 2007-2016 pôsobil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako riaditeľ Sekcie inovácii,
 • John Tiwonge Nthengwe, Ing., PhD. – manažér v spoločnosti AT&T Science & Technology Innovation Center, Slovakia,
 • Rastislav Valovič, Ing., PhD. projektový manažér v developerských spoločnostiach.

Kontakt

Ústav manažmentu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava