O nás

Za vyše 70 rokov svojej existencie si upevnila svoje významné postavenie vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva nie len na Slovensku. Množstvo absolventov nájde uplatnenie vo svetovo významných spoločnostiach. Samozrejmosťou je výučba v moderne zariadených učebniach, špičkových laboratóriách s adekvátnym programovým vybavením.

Uplatnenie

Absolventi strojníckej fakulty sa uplatnia najmä v strojárskom, elektrotechnickom a spotrebnom priemysle. Tak isto sú žiadaní v doprave, školstve, poradenských a technicko-manažérskych službách, vo vedecko-výskumných a vývojových tímoch ako v štátnej, tak v súkromnej sfére. Medzi žiadané pozície patria metrológia, skúšobníctvo, technická príprava výroby, technicko-odborná a investorská činnosť či oblasť softvérového inžinierstva.

Web

Kde nás nájdeš

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30.4.2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 10.8.2024
 • Bez prijímacej skúšky
 • Na štúdium je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS).

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 10.8.2024
 • Všetci uchádzači o štúdium budú zaradení do prijímacieho konania do 1. ročníka štúdia akreditovaných inžinierskych študijných programov v dennej forme štúdia. Prijímacia skúška na inžiniersky stupeň štúdia sa nekoná.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania e-prihlášky: 31.5.2024
 • Prijímacia skúška: 24.6.2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.7.2024
 • Termín prijímacej skúšky: bude upresnené

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 40€ na štúdium v slovenskom jazyku
 • 80€ na štúdium v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Študenti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach, ktoré zabezpečuje samotná STU v zmysle platnej smernice rektora STU. Slovenská technická univerzita zároveň rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne. O stravovaní a jedálňach STU sa viac dočítate na nasledujúcom odkaze.

Šport na STU

Študenti STU môžu využívať rôzne univerzitné športoviská, ako plavárne, telocvične, fitness centrá, lezeckú stenu, atletickú dráhu, strelnicu so športovou streľbou, či tenisové kurty.

Virtuálna knižnica STU

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Kontakt

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava