O nás

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí medzi najlepšie fakulty v SR so zameraním na potravinárstvo, biotechnológiu a biológiu. Naším cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí si bez problémov nachádzajú uplatnenie v praxi na Slovensku aj v zahraničí.

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča.

Uplatnenie

Naša fakulta je hrdá na našich absolventov, ktorí nachádzajú široké uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Na fakulte vychovávame absolventov pre prax, o ktorých majú firmy reálny záujem. Absolvent sa na základe vyštudovaného programu môže uplatniť napríklad v nasledovných oblastiach: potravinárske podniky, biotechnologické podniky, sklady, distribučné a logistické centrá, maloobchodné a veľkoobchodné prevádzky, výskumné a šľachtiteľské pracoviská, laboratóriá, orgány úradnej kontroly potravín, štátne inštitúcie, inšpekčné orgány, certifikačné orgány, poradenské firmy a ďalšie.

Medzi najčastejšie pracovné pozície našich absolventov patria:

vedúci výroby, technológ výroby, manažér kvality a bezpečnosti potravín, manažér v maloobchode v reťazcoch, inšpektor, audítor, úradník, laborant, výskumný pracovník, vývojár výrobkov, kontrolór kvality, prevádzkar, vedúci stravovacích prevádzok.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30. 4. 2024
  • Termín podania prihlášky (2.kolo): 14. 7. 2024
  • Bez prijímacej skúšky

Prihláška sa podáva elektronickou alebo papierovou formou.

Základnou podmienkou prijatia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dovŕšenie 18 roku veku do dňa zápisu na štúdium.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacieho pohovoru.

Uchádzači o štúdium budú prijímaní na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a na maturitnej skúške. 

Ak splní podmienky prijatia väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok určených fakultou, pričom zvýhodnení budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášok: 7. 7. 2024
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
  • Prijímacia skúška: 12. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Na fakulte venujeme dôraz moderným trendom, ktoré aplikujeme do vzdelávacieho procesu. Fakulta spolupracuje s množstvom potravinárskych a biotechnologických firiem, maloobchodných reťazcov, laboratórií, štátnych inštitúcií, orgánov úradnej kontroly potravín, hotelových a reštauračných zariadení, zariadeniami sociálnych služieb. Naši študenti absolvujú povinnú prax u našich zmluvných partnerov alebo u firiem, ktoré si sami vyberú.

Na fakulte pôsobia tri ústavy: Ústav aplikovanej biológie, Ústav biotechnológie, Ústav potravinárstva. Jednotlivé ústavy majú viaceré pracoviská, ktoré zabezpečujú vzdelávací proces a výskum.

Fakulta disponuje moderným, špičkovým laboratórnym vybavením. Zaoberáme sa výskumom orientovaným na prax a pravidelne získavame granty na jeho realizáciu. Výsledky našej vedeckej činnosti sú publikované v prestížnych vedeckých časopisoch. Zabezpečujeme transfer nových poznatkov z vlastnej tvorivej činnosti do vzdelávacieho procesu.

Fakulta podporuje študentov v zahraničných pobytoch, pre tieto účely môžu študenti využívať viaceré programy mobilít ako sú ERASMUS, CEEPUSNárodný štipendijný program.

Fakulta ponúka široké možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia, angažovanie sa študentov v študentskom spolku Pasteur. Študenti majú k dispozícii opravené internáty. Môžu sa ubytovať v niektorom z piatich študentských domovoch, ktoré sú priamo v areály SPU v Nitre alebo jeho tesnej blízkosti.

Kontakt

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra