Psychológia

Učenie

2 SPÔSOBY UČENIA širší – učenie vo všeobecnosti, obohacovanie skúseností jednotlivca, všetko čo si osvojujeme (napr. 4 roka na SŠ); patrí sem všetko čo človek získava po narodení v kontakte s prostredím a čo vyvoláva trvalejšie zmeny v jeho správaní užší – cieľavedomé obohacovanie, systematické (napr. školské učenie) Hodnotí sa výkon Učenie – relatívne trvalá zmena v správaní, vyplývajúca zo skúseností DRUHY UČENIA intelektuálne – …

čítajte viac

Psychohygiena

DUŠEVNÁ HYGIENA súbor pravidiel, ktoré slúžia na udržanie, prehĺbenie alebo opätovné získanie duševnej rovnováhy a duševného zdravia je zameraná na pôsobenie na samého seba, na problémy duševnej rovnováhy, na prevenciu a upevňovanie duševného zdravia spôsoby ako zachovať duševnú hygienu – dostatočný spánok, správna výživa, dostatok pohybu, účinné hospodárenie s časom, relaxačné techniky, autoregulačné cvičenia duševná porucha – zmena …

čítajte viac

Psychické javy

procesy (dejú sa stále) stavy (sú chvíľkové) vlastnosti (môžu sa vyvíjať, sú stálou charakteristikou) PROCESY POZNÁVACIE PROCESY pocit – vyjadruje obraz jednej stránky predmetu alebo javu vnem – komplex pocitov, typická je celistvosť javu, každý vníma skutočnosť rôzne (vyberavosť) predstava – obraz niečoho čo bezprostredne nevnímame ale máme s tým už skúsenosť, ak nemáme hovoríme o fantázii pozornosť – zameranosť človeka na …

čítajte viac

Význam psychológie

vďaka mnohým psychologickým výskumom v dnešnej dobe dokážeme lepšie pochopiť psychiku človeka, ako aj jej konanie, správanie, myslenie.. PREDMET PSYCHOLÓGIE v priebehu vývoja sa menil, dnes je to prežívanie a správanie jednotlivca; psychológia skúma duševné javy a to, ako pôsobia v živote človeka, ako sa v priebehu jeho života utvárajú, vyvíjajú a menia prežívanie, správanie, psychologické disciplíny, metódy psychológie (zhrnuté …

čítajte viac

Asertivita

Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných. Slovo asertivita pochádza z latinského slova „asercio“ resp. z anglického …

čítajte viac

Osobnosť a schopnosti osobnosti

jednotná definícia osobnosti z hľadiska psychológie neexistuje, mení sa s jednotlivými psychologický­mi smermi osobnosť je súhrn vlastností, procesov, stavov, návykov, postojov, ktoré tvoria celkovú štruktúru, dynamiku a individualitu konkrétneho človeka, čo sa navonok prejavuje charakteristickým správaním osobnosť a teda i jej významovosť charakterizuje niekoľko znakov, ktorými sa najmä charakter človeka, temperament a celková telesná konštrukcia, schopnosti, z ktorých významnú úlohu …

čítajte viac

Osobnosť, typológie

jednotná definícia osobnosti z hľadiska psychológie neexistuje, mení sa s jednotlivými psychologický­mi smermi osobnosť je súhrn vlastností, procesov, stavov, návykov, postojov, ktoré tvoria celkovú štruktúru, dynamiku a individualitu konkrétneho človeka, čo sa navonok prejavuje charakteristickým správaním osobnosť a teda i jej významovosť charakterizuje niekoľko znakov, ktorými sa najmä charakter človeka, temperament a celková telesná konštrukcia, schopnosti, z ktorých významnú úlohu …

čítajte viac

Disciplíny psychológie

oddelením psychológie od filozofie došlo k jej rýchlemu rozvoju, ktorý vyústil do vzniku nových psychologických disciplín psychológiu možno rozdeliť podľa predmetu skúmania na viaceré disciplíny DISCIPLÍNY PSYCHOLÓGIE základné disciplíny – teoretické, majú všeobecný charakter a sú zamerané na získavanie všeobecných poznatkov; rozvíjajú sa na vysokých školách a vo výskumných psychologických ústavoch aplikované disciplíny – praktické odbory psychológie, usilujú …

čítajte viac

Psychológia, predmet, terminológia, metódy, smery

psychológia sa ako samostatná veda odtrhla od filozofie roku 1879, zakladateľom je nemecký lekár Wilhelm Wundt (zadefinoval podmienky vedy) slovo psychológia z gréckych slov psyché = duša a logos = rozum empirická veda (skúmanie je založené na skúsenosti, na metóde pozorovania) stojí na rozhraní medzi prírodnými a spoločenskými ve­dami náuka o psychike a duševnom živote človeka psychika – spojená s činnosťou mozgu …

čítajte viac