Slovenský jazyk a literatúra

Slovenská romantická literatúra

Znaky Slovenského romantizmu: Hlavný lit. druh – lyrika (úvahová, spoločenská, intímna, …) Nové žánre (duma, krakoviak), ponášky na ľudovú pieseň, balady, hrdinskú báseň Prozaické žánre: poviedky, romány Národnooslobod­zovací charakter Nie individualizmus, ani titanizmus (okrem J. Kráľa) Vychádzal z ľudovej slovesnosti (ľudový jazyk; rytmus – opakovanie istého počtu slabík vo verši). Ľudovít štúr: Básnik; hlavné politické ciele: zrovnoprávnenie slovenského národa, odstránenie …

čítajte viac

Velkomoravská literatúra

Veľkomoravské obdobie (800 – 1000) Poveľkomoravské obdobie (1000–1500) Prehľad situácie, podmienky vzniku veľkomoravskej literatúry Politické podm. – rozmach Franskej ríše ⇒ snaha zabrániť jej vplyvu Náboženské podm. – šírenie kresťanstva, ale len vo vybraných jazykoch(latinčina, gréčtina, hebrejčina) – jednoduchý moravský ľud nerozumel liturgiám (bohoslužbám) Úlohy Konštantína a Metoda 863 – príchod Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy 867 – schválenie staroslovienskej liturgie …

čítajte viac

Úvahový a výkladový postup

Funkcia útvarov tohto postupu – vysvetliť vzťahy: príčinné (kauzálne) vývinové (genetické) funkčné Žánre výklad didaktický výklad prednáška referát odborný článok diplomová práca dizertačná práca SOČ úvaha esej Kompozícia výkladového textu úvod zavedenie pojmov motivácia k učeniu sa poukázanie na aplikáciu zaradenie do systému jadro vysvetľovanie vzťahov záver zhrnutie aplikácia precvičenie Štylizácia výkladového textu logické myslenie – príčinné myslenie, …

čítajte viac

Téma 2. svetovej vojny v americkej a európskej literatúre

USA: Joseph Heller – Hlava XXII. (viď referát) Norman Mailer – Nahí a mŕtvy (viď referát) Nemecko: Henrich Bȍll – Biliard o pol desiatej (viď referát) ZSSR: Jurij Vondarev – Horúci sneh Dej sa odohráva pri Stalingrade, zobrazuje delostreleckú batériu, ktorá sa musí za každú cenu ubrániť. Román ukazuje absurdnosť vojny, rozkazov a pomerov v ruskej armáde, neľudskosť sovietskej armády. Dej …

čítajte viac

Syntax

syntax – jazykovedná disciplína, ktorá skúma syntaktickú výstavbu textu skúma text (základná jednotka syntaxe), potom vety text – súvislý celok, ktorý tvoria vety, medzi vetami je významová, jazyková a mimojazyková nadväznosť (konexia) Členenie viet podľa obsahu (modálnosti) oznamovacie opytovacie zisťovacie – odpoveď áno/nie, melódia stúpa (Prídeš?) doplňovacie – odpoveď áno/nie, začína sa opytovacím zámenom, melódia klesá (Kde si?) rozkazovacie zvolacie Členenie …

čítajte viac

Svetový romantizmus

PREROMANTIZMUS – predstupeň romantizmu 2. polovica 18. storočia z fr. romantique = citový – zdôrazňujú sa city, vášne; sloboda v živote aj v tvorbe téma: udalosti dávno minulé, exotické motívy → útek z reality do nového ideálneho sveta hrdinovia – 3 typy: pustovník (samotár) pútnik (hľadá cestu) väzeň (nemá slobodu) atmosféra je tajomná, pesimistická, melancholická (cintoríny, zrúcaniny hradov, brehy jazier…) vplyv ľudovej slovesnosti (motívy, inšpirácia, …

čítajte viac

Svetová moderna a avantgarda

AVANTGARDA je slovo francúzskeho pôvodu znamenajúce ‚predvoj‘. Tento pojem označuje súbor umeleckých smerov, ktoré mali spoločný postoj k životu. Je to skupina, ktorá je proti tradičným umeleckým smerom; je moderná, netradičná až provokatívna. Ďalším jej znakom je kolektivizmus – úsilie o združovanie do rôznych spolkov a klubov. Prehľad smerov: kubizmus umelecký smer najmä vo výtvarnom umení, ktorý skutočnosť …

čítajte viac

Staroveká literatúra – antická literatúra

Antická literatúra Staroveká Grécka literatúra (900 pred n.l. – 500 n.l.) Grécka mytológia je súbor gréckych mýtov. Grécka mytológia je radostná, vychádza z prírody a radostného pozemského života; bohovia sú ľudskej podstaty i s povahovými chybami, nič nie je na nich posvätne velebného; nie sú všemohúci ani vševediaci, i nad nimi vládne Osud. Starogrécka mytológia sa vyznačuje veľmi výraznou evolúciou od disharmonicko-monštruóznych …

čítajte viac

Staroveká literatúra (Epika)

(3.tisicročie B.C. až 5.storočie A.C.) Orientálna literatúra Sumerská a Akkadská: Literatúra starovekej Mezopotámie písaná klinovým písmom Epos o Gilgamešovi: Gilgameš bol z dvoch tretín boh – po matke, bohyni Ninsun a len z jednej tretiny človek – po otcovi, kráľovi Lugalbandovi. Napriek tomu, že mal aj božské korene, bol smrteľný, ale bol oveľa mocnejší ako obyčajní ľudia a v mýte je vykresľovaný …

čítajte viac

Slovenská medzivojnová dráma

so vznikom ČSR sa začína rozvíjať aj dráma. Neexistovali inštitúcie, ani kultúrne centrá, ktoré by pomohli rozvíjať drámu. Zaznamenala vzostup, hoci nie taký dynamický ako poézia a próza Divadlá: v roku 1919 – Slovenské národné divadlo v Bratislave – zrod profesionálneho divadelníctva. v roku 1924 – Východoslovenského národného divadla v Košiciach. V roku 1929 zaniklo kvôli hospodárskym ťažkostiam. koncom 30. rokov – Slovenské ľudové divadlo v Nitre Slovenské …

čítajte viac