Education – vocabulary

nursery school (créche)– jasle kindergarten – škôlka primary school – základná škola secondary school (AmE- high school) – stredná škola Grammar school (gymnázium) vocational and technical schools (odborné školy) agricultural (poľnohospodárska) nursing (zdravotná) electro-technical performing and fine art business academy (obchodná akadémia) commercial school (stredná ekonomická škola) hotel academy (hotelová škola) apprentice training centre (3-year secondary vocational schools)- […]

 • nursery school (créche)– jasle
 • kindergarten – škôlka
 • primary school – základná škola
 • secondary school (AmE- high school) – stredná škola
  • Grammar school (gymnázium)
  • vocational and technical schools (odborné školy)
  • agricultural (poľnohospodárska)
  • nursing (zdravotná)
  • electro-technical
  • performing and fine art
  • business academy (obchodná akadémia)
  • commercial school (stredná ekonomická škola)
  • hotel academy (hotelová škola)
 • apprentice training centre (3-year secondary vocational schools)- učilištia
 • college – internátna škola alebo typ VŠ štúdia
 • university – universita
 • a hall of residence – internát
 • pupil – žiak (ZŠ)
 • student – študent
 • schoolmate – spolužiak
 • teacher – učiteľ
 • class teacher – triedny
 • headmaster/he­admistress – riaditeľ(ka)(AmE – principal)
 • deputy headmaster – zástupca (AmE – assistant principal)
 • blackboard – tabuľa
 • noticeboard – nástenka
 • chalk – krieda
 • chair – stolička
 • classroom – trieda
 • desk – lavica
 • laboratory (lab) – laboratórium
 • gymnasium (gym) – telocvičňa
 • library – knižnica
 • canteen – jedáleň
 • headmaster‘s of­fice – riaditeľňa
 • staff room – zborovňa
 • janitor (caretaker) – školník
 • absence – absencia
 • attend (school) – navštevovať školu
 • be expelled from school – byť vyhodený zo školy
 • get into university – dostať sa na univerzitu
 • graduate from a university – absolvovať VŠ
 • truant – záškolák
 • truancy – záškoláctvo
 • exercise-book – zošit
 • coursebook = studentbook – učebnica
 • workbook – pracovný z.
 • class register – triedna kniha
 • learn – učiť sa
 • learn by heart – učiť sa naspamäť
 • mark (AmE grade) – známka
 • break – prestávka
 • holidays (AmE vacation) – prázdniny
 • lesson – vyučovacia hodina
 • timetable – rozvrh hodín
 • cheat (in an exam) – podvádzať na skúške
 • cheat sheet – ťahák
 • do well/badly in an exam – urobiť dobre/zle skúšku
 • pass an exam – urobiť skúšku
 • fail an exam – neurobiť skúšku
 • entrance exam – prijímacie skúšky
 • revise for exam – opakovať si na skúšku
 • school subjects – predmety
  • Art
  • Biology
  • Chemistry
  • IT (Information Technology)
  • foreign – languages
  • Geography, History
  • Literature
  • Mathematics(Maths)
  • Physical Education (PE) – telesná výchova
  • Physics – fyzika
  • Religious Education – náboženská výchova
  • Science –veda
  • Civics – občianska náuka
 • patient – trpezlivý
 • talented – nadaný
 • ambitious – ambiciózny
 • punctual – presný
 • hard-working = diligent – usilovný
 • good at … – dobrý v ….
 • misbehaviour – neslušné správanie

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.