Vývoj v ČSR po 2. svetovej vojne

BOJ O CHARAKTER ŠTÁTU

 • demokracia (pluralitný systém, súkromné vlastníctvo, trhová ekonomika)
 • komunizmus (1 strana, spoločné vlastníctvo, plánované hospodárstvo)
 • federácia
 • centralizmus
 • prvé kroky – v Moskve rokovania za prítomnosti predstaviteľov politických strán o budúcom vládnom programe

KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM

 • 5.4. 1945
 • predniesol ho predseda vlády Zdeněk Fierlinger:
 • Nositeľom moci je ľud, vykonáva ju prostredníctvom národných výborov (paritné zastúpenie- rovnaký počet z každej strany)
 • Vznikol Národný front – združenie povolených strán ( Slovensko…DS- vznikla z domáceho občianskeho odboja, Ursíny, Lettrich, KSS- Šmidke…Česko…KSČ, SD, Lidovci, NS)
 • Princíp rovný s rovným – bol to zatiaľ len asymetrický model (v Prahe boli centrálne úrady, Slováci mali SNR- zákonodarný orgán a Zbor povereníkov- výkonný orgán, vláda)
 • Zriadené národné a ľudové súdy, kt. budú súdiť zradcov, fašistov a kolaborantov (Postupim)- 15.5. 1945 SNR vydala zákon o ich potrestaní
 • Sociálne spravodlivý štát (uvažuje sa o „500“- všetko nad 500 ha a zamestnancov bude znárodnené)
 • Odluka cirkvi od štátu
 • Nová armáda- veliteľskou rečou je aj slovenčina
 • O definitívnej organizácii ČSR rozhodnú slobodne zvolení úradníci
 • Orientácia sa mení na ZSSR
 • Pozbavenie občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti
 • Proces reslovakizácie- poslovenčenie občanov, ktorí s apo Viedenskej arbitráži ocitli na území Maďarska
 • Konfiškácie majetku Nemcom, Maďarom a kolaborantom
 • Prezident – E. Beneš
 • Predseda vlády – Zdeněk Fierlinger
 • Národné zhromaždenie – jednokomorové, malo 300 členov, z toho 100 Slovákov
 • Zákaz majorizácie – Slováci mohli odmietnuť nové zákony pre celé ČSR
 • Benešove dekréty – október 1945
 • všetky podniky nad 500 zamestnancov a pôda nad 500 ha sú znárodnené
 • presun obyvateľstva – 3. Mil. Nemcov opustilo ČSR, recipročné výmena Maďarov- 70000, Maďari z juhu presunutí do Sudet, Podkarpatská Rus sa stala súčasťou ZSSR
 • súdy – národné, retribučné- súdenie vinníkov vojny, miestne súdy)
 • mena – mohla sa vyberať suma najviac 500
 • 1946 prvé voľby
 • V celoštátnych víťazi KSČ – 80% hlasov
 • Na Slovensku víťazí DS – 62% (víťazstvo zabezpečila aprílová dohoda s bývalými členmi HSĽSo rozdelenie postov 2:1) KS – 31%- Gustav Husák
 • **Prezidentom je opäť Beneš
 • Predsedom celej ČS vlády sa stal Klement Gotwald
 • Predsedom SNR je Jozef Lettrich
 • Predsedom Zboru povereníkov sa stal Gustav Husák
 • Keďže komunisti prehrali voľby, snažili sa prevziať vedenie v krajine násilím
 • Hradecký program – 1947 vypracuje ho KSČ (min. poľnohospodárstva Ďuriš)- návrh na zdanenie pôdy nad 50 ha, obsahoval požiadavky pre roľníkov, čím sa ich komunisti snažili získať na svoju stranu (poistenie, úver…), heslo „pôda patrí tomu, kto na nej pracuje“
 • Prijatie dvojročného hospodárskeho plánu na obnovu ČSR 1947–1948
 • Apríl 1947 proces s vedúcimi predstaviteľmi Slovenského štátu
 • Jozef Tiso bol popravený
 • ČS sa definitívne dostalo pod vplyv Sovietskeho zväzu, pretože sa odmietlo zúčastniť na Marshallovom pláne od USA na podporu zničených európskych krajín
 • Na jeseň 1947 nastala politická kríza
 • Komunisti zvolali zjazd do BA – zišli sa tu odborári, časť delegátov vedených KS žiadajú odstúpenie Zboru povereníkov- odstúpili z neho komunisti vrátane Husáka, čiže nemohol vykonávať svoju funkciu, takže Slovenský národný front bez účasti DS prijal demisiu Zboru povereníkov
 • Po generálnom štrajku došlo k novému vymenovaniu Zboru povereníkov- DS podľahla tlaku komunistov a vzdala sa troch predsedníctiev a povereníkov poľnohospodárstva (Kvetko) a zásobovania (Filo)
 • Klesol počet DS z 9 na 6
 • 1948 pod nátlakom komunistov podalo demisiu 12 z 26 členov vlády a prezident Beneš pod nátlakom túto demisiu prijal
 • V Prahe sa konala manifestácia, kde Gottwald vyhlásil vytváranie akčných výborov NF
 • Vznikol ÚSTREDNÝ AKČNÝ VÝBOR NF
 • Vznikali aj ozbrojené zložky- ľudové milície

FEBRÁROVÝ PREVRAT

 • Komunisti vyvíjali neustály tlak na Beneša, aby prijal demisiu ministrov, ten tak urobil 25. Februára a vymenoval novú vládu, v ktorej prevládali komunisti
 • Demisiu podal aj Lettrich (predseda SNR) a nastúpil Karol Šmidke
 • SNR vyhlásila nový Zbor povereníkov, v kt. prevládali tiež komunisti

PRVÉ ROKY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

 • 9.mája 1948– prijatá ÚSTAVA
 • ľudovodemoktratické ČS
 • prísny centralistický model

PARLAMENTNÉ VOĽBY

 • 30. Máj 1948 PARLAMENTNÉ VOĽBY – voliči mohli hlasovať len za jednotnú kandidátku NF, alebo vhodiť prázdny lístok
 • Beneš odstúpil z funkcie prezidenta a bol nahradený Gottwaldom
 • Takmer všetky odvetvia priemyslu sa dostali pod úplnú kontrolu komunistov
 • Platila „50“- pôda do 50 ha mohla zostať v súkromnom vlastníctve, zvyšok sa mal rozdeliť roľníkom
 • Združstevňovanie, vytvárali sa roľnícke družstvá

IX. ZJAZD KSČ

 • 1849 – IX. zjazd KSČ:
 • Znárodnenie zabezpečí kvalitnejšiu výrobu
 • Nový spôsob výroby – zlacnenie výrobkov
 • Plánpvaná výroba má ukázať živnostníkom, že je efektívnejšia
 • Zákon o JRD (jednotné roľícke družstvo- roľníci sa budú mať v JRD lepšie
 • Skvalitňovanie národných výborov, ozbrojených zložiek a štátnych orgánov
 • Výučba socialistickej inteligencie, povinná školská dochádzka do 10 rokov
 • Skvalitní sa práca NF, má sa zabrániť nástupu kapitalizmu
 • Politika orientovaná na ZSSR
 • Uplatňovanie boľševického princípu

POLITICKÉ PROCESY

 • s bývalými predstaviteľmi DS (Ján Ursíny..)
 • s katolíckou cirkvou – prijaté tzv. cirkevné zákony, ktorými sa mala cirkev podriadiť štátu, zlikvidovali sa kláštory, zinscenovali a procesy s biskupmi Jánom Vojtašákom a Michalom Buzalkom, alebo s Pavlom Gojdičom s gréckokatolíc­kej cirkvi
 • s predstaviteľmi s vlastných radov – konal sa tzv. monsterproces s generálnym tajomníkom KSČ Rudolfom Stránskym a Vladimírom Clementisom, bývalým min. zahraničia
 • odsúdených na smrť asi 233 ľudí
 • odpor – tzv. Tajná cirkev a tajný vysielač Biela légia
 • 1953 zomiera Stalin a krátko nato aj Gottwald – nahrádza ho Antonín Zápotocký
 • Anton Bacílek – bol prvým ministrom štátnej bezpečnosti a prvým tajomníkom ÚV KSS
 • 1956 IX. Zjazd KSČ – Chruščov odsúdil kult osobnosti Stalina

VÝVOJ NA SLOVENSKU

 • Po februárových udalostiach moc prevzala KSČ, kt. presadzovala centralizmus, jej súčasťou sa stala aj KSS
 • 1950 začne kampaň proti národne orientovaným komunistom- obvinení z buržoázneho nacionalizmu (V. Clementis, L. Novomeský, G. Husák, K. Šmidke)
 • Začala industrializácia Slovenska a vyvinula sa z neho priemyselná krajina, ale neudržala krok s modernými západnými krajinami
 • 11. Júla 1960 prijatá nová Ústava
 • komepetncie slovenských orgánov sa obmedzili na minimum, definitívny zánik Zboru povereníkov
 • Československá socialistická republika

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.