Práca, dopyt, ponuka, mzda, nezamestnanosť

 • práca je cieľavedomá a ucelená ľudská činnosť, pri ktorej dochádza k premene zdrojov prírody na statky, ktoré sú schopné uspokojovať ľudské potreby, alebo je to činnosť spojená s poskytovaním služieb a je jedným zo základných výrobných faktorov (s pôdou a kapitálom); nositeľom práce je človek so svojimi fyzickými a duševnými schopnosťami, talentom; ekonomika štátu disponuje určitým množstvom práce; kvalitu práce určuje vzdelanie ľudí, kvalifikácia, tvorivosť, prax, technológie.
 • dopyt po práci určujú firmy; dopyt je odvodený, lebo súvisí s dopytom po výsledkoch práce; cenu práce odvodzujeme od ceny vybraných tovarov a služieb, nie naopak; firma bude zamestnávať nových ľudí dovtedy, pokým mzda neprevýši hraničný produkt práce (firme sa pracovník musí oplatiť a musí byť firma zisková)
 • ponuku práce určujú domácnosti; faktory sú veľkosť populácie, práceschopné obyvateľstvo= počet obyvateľov- deti do 16 rokov – dôchodcovia – zdravotne postihnutí; práceschopné obyvateľstvo sú ľudia zamestnaní(majú aktuálne prácu, dostávajú mzdu) a nezamestnaní(ak­tuálne nezamestnaní); mimopracovná sila sú dôchodcovia ktorý pracujú, študenti(vyso­koškoláci)

CENA PRÁCE

 • (mzda)- odmena za vykonanú prácu vyjadrená v peniazoch
 • nominálna mzda – mzda v peňažnom vyjadrení, ktorú zamestnanec skutočne dostáva (plat); mzda po odčítaní odvodov
 • reálna mzda – počet tovarov a služieb ktoré si človek môže za svoju mzdu kúpiť (slúži pre porovnávanie cien v rôznych krajinách)
 • hrubá mzda – mzda pred zdanením
 • čistá mzda – mzda po odčítaní dane z príjmu, odvodov sociálneho a nemocenského poistenia; peniaze ktoré človek dostane na ruku

FORMY MZDY

 • časová mzda – mzda za určitú časovú jednotku; vypočíta sa ako súčin odpracovaných hodín a hodinovej sadzby, ktorá je stanovená v pracovnej zmluve
 • úkolová mzda – mzda za určitý výkon, odpracovaný úkon; stanovená sadzba za jednotku výkonu
 • podielová mzda – vypočítava sa ako podiel na súhrnnom ekonomickom výkone
 • zmiešaná mzda – môže predstavovať kombináciu časovej a úkolovej mzdy alebo časovej a podielovej mzdy
 • zmluvná (manažérska) mzda- dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá obsahuje individuálne podmienky a ktorej výška závisí od charakteru úloh a podmienok trhu práce
 • naturálna mzda – predstavuje len časť mzdy (okrem minimálnej) vo forme výrobkov, výkonov, služieb; môže sa poskytovať len so súhlasom zamestnanca

NEZAMESTNANOSŤ

 • je bežný jav v trhovej ekonomike; skupina práceschopného obyvateľstva, ktorá ponúka svoju prácu, ale nenachádza pre ňu na trhu uplatnenie; práceschopné obyvateľstvo tvoria zamestnaní a nezamestnaní (spolu tvoria ekonomicky aktívne obyvateľstvo)
 • súčasná nezamestnanosť na Slovensku je okolo 14%
 • miera nezamestnanosti: u=U/L*100; u je miera nezamestnanosti; U je počet nezamestnaných ľudí (informácia z evidencie na úrade práce); L je počet pracovných síl (zamestnaných aj nezamestnaných; E+L)
 • prirodzená miera nezamestnanosti- stav, kedy je nejaké percento nezamestnanosti, ale je to zdravé pre ekonomiku (na Slovensku cca 4%); dobrovoľná nezamestnanosť; počet nezamestnaných je nižší alebo sa rovná počtu voľných pracovných miest
 • nedobrovoľná miera nezamestnanosti- počet voľných pracovných síl je absolútne väčší ako počet pracovných miest (na jedno miesta pripadá veľké množstvo záujemcov)

FORMY NEZAMESTNANOSTI

 • frikčná nezamestnanos­ť(dočasná)- spôsobuje ju pohyb pracovnej sily, ktorý je v rôznych životných cykloch; je spojená s plynulým prechádzaním z jedného zamestnania do druhého, je spôsobená nedostatočnou informovanosťou o voľných pracovných miestach a nedokonalou mobilitou pracovných síl; študenti, ženy na materskej, ľudia ktorí sa presťahovali a hľadajú si prácu, muži na vojne
 • štruktúrna nezamestnanosť- vzniká z dôsledku nesúladu medzi dopytom a ponukou (dopyt po určitej práci stúpa a po inej klesá), ponuka sa nestíha pripraviť a firmy musia počkať kým sa ľudia pripravia; (napr. po revolúcií zrazu zamestnávatelia chceli jazykovo i počítačovo zdatných ľudí s vodičským preukazom a ľudia sa museli preškoliť)
 • cyklická nezamestnanosť- vzniká z cyklov v ekonomike (expanzia, recesia), súvisí to s istými obdobiami; v období recesie hospodárstva klesá počet pracovných príležitostí, v období hospodárskeho vzostupu táto nezamestnanosť zaniká; napr. teraz v dobe krízy je po niektorých povolaniach malý dopyt
 • sezónna nezamestnanosť- súvisí so sezónou; vzniká v dôsledku sezónnej povahy niektorých prác; napr. v zime dopyt po vlekároch a v lete títo ľudia musia prejsť na inú prácu alebo sú bez práce

Úrady práce

Úrady práce: ak človek stratí prácu musí sa zahlásiť na úrade práce, zaevidovať sa, štát mu vypláca dávky v nezamestnanosti (vyráta sa z toho, čo predtým zarábal, 50% z denného vymeriavacieho základu, strop je stanovený), v starostlivosti štátu je pol roka, potom je vyhodený, ak si nenájde prácu alebo ho opäť vyhodia, môže sa zase zaevidovať, človek si musí hľadať aj sám prácu a aj úrad práce sa mu snaží ponúknuť nejaké pracovné miesta, ľudia sa musia každý mesiac/ dva mesiace ukazovať na úrade práce, že sú naozaj nezamestnaní

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.