Ekonomika

Živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá

ŽIVNOSŤ živnostenský zákon zabezpečuje rozvoj a fungovanie malého podnikania a zároveň ochraňuje záujmy a práva živnostníkov a spotrebiteľov živnosť je podnikateľská činnosť usmernená živnostenským zákonom; živnostník za záväzky ručí neobmedzene (celým svojim majetkom), živnostníci väčšinou pôsobia vo sfére obchodu, v službách, v remeslách; je to sústavná zárobková činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, […]

čítajte viac

Trh, subjekty trhu

trh vzniká súčasne so vznikom tovarovej výroby trh – miesto stretnutia kupujúceho a predávajúceho, dohoda o predaji a kúpe za cenu, zaplatením súhlasím s cenou mechanizmus, ktorý kupujúcim a predávajúcim poskytuje možnosť realizovať svoje tovary a služby (nakupovať a predávať) prostredníctvom pe­ňazí DEĽBA TRHOV PODĽA POČTU TOVAROV A SLUŽIEB čiastkový trh – predaj a kúpa jedného tovaru alebo služby; napr. predaj […]

čítajte viac

Podnikanie- ekonomické a právne aspekty podnikania

podnik (firma) je samostatný hospodársky subjekt, ktorý vyrába hmotné statky alebo poskytuje služby určené na predaj; podnik potrebuje materiálnu samostatnosť (majetkovú- dostatočný kapitál) a ekonomickú samostatnosť (štát priamo nezasahuje do chodu firmy); podnik má právnu subjektivitu- vo vlastnom mene uzatvára zmluvy a nesie zodpovednosť za záväzky podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom pod vlastným menom […]

čítajte viac

Peniaze, inflácia, bankové inštitúcie

PENIAZE v minulosti ľudia peniaze nepoznali, lebo ich nepotrebovali; sú výsledkom prirodzeného vývoja výroby, súvisia so spoločenskou deľbou práce a výmenným obchodom peniaze sú zvláštnym druhom aktív, ktoré plnia funkciu výmenného prostriedku, prostriedku miery hodnôt a uchovávateľa hodnôt VZNIK PEŇAZÍ naturálna výmena ľubovoľný tovar sa vymieňal za hocijaký iný tovar nevýhodné, lebo ťažko sa hľadali kupujúci a […]

čítajte viac

Práca, dopyt, ponuka, mzda, nezamestnanosť

práca je cieľavedomá a ucelená ľudská činnosť, pri ktorej dochádza k premene zdrojov prírody na statky, ktoré sú schopné uspokojovať ľudské potreby, alebo je to činnosť spojená s poskytovaním služieb a je jedným zo základných výrobných faktorov (s pôdou a kapitálom); nositeľom práce je človek so svojimi fyzickými a duševnými schopnosťami, talentom; ekonomika štátu disponuje určitým množstvom práce; […]

čítajte viac

Konkurencia

konkurencia predstavuje proces, v ktorom sa stretávajú záujmy rozmanitých subjektov trhu, pričom sa všetci usilujú dosiahnuť výhodnejšie postavenie konkurencia medzi ponukou a dopytom (medzi výrobcami a spotrebiteľmi) sa prejavuje v cene, ktorá je cenou kompromisu DEĽBA PODĽA SUBJEKTOV TRHU ponuková konkurencia – medzi výrobcami, cieľom je získať najvyššiu pozíciu, ideálne by bolo stať sa monopolom (existuje Protimonopolný úrad- […]

čítajte viac

Trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, cena

TRHOVÝ MECHANIZMUS trhový mechanizmus je systém procesov a vzťahov, ktorý vzniká pri kúpe a predaji tovarov a služieb za trhovú cenu má tendenciu neprestajne utvárať a obnovovať ekonomickú rovnováhu systém viacerých prvkov, ktoré existujú na trhu a vzájomne sa ovplyvňujú, čoho výsledkom je, že na trhu existuje určitý poriadok TVORIA HO TRI PROCESY tvorba dopytu tvorba […]

čítajte viac

Typy ekonomík

deľba ekonomík podľa odpovedí a riešenia troch základných ekonomických otázok (čo vyrábať?, ako vyrábať?, pre koho vyrábať?) : ZVYKOVÁ EKONOMIKA ekonomika inštinktu = tradičná ekonomika- je historicky prekonaná, ekonomické správanie sa riadi inštinktom, zvykom, prenáša sa z generácie na generáciu; primitívny spôsob hospodárenia čo? – tovary a statky ako? – ručne (hlavne) pre koho? – pre vlastnú spotrebu PRÍKAZOVÁ EKONOMIKA […]

čítajte viac

Mikoekonomika, makroekonomika

EKONOMIKA cieľavedomá praktická hospodárska činnosť, ktorej cieľom je výroba, výmena, rozdeľovanie a spotreba materiálnych a nemateriálnych statkov a služieb, pretože konečným cieľom každej ekonomiky je uspokojovanie určitých potrieb; tri základné otázky: čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať; hospodárenie, prax; rozhodovanie sa ktorú potrebu uspokojím prvotne delíme na: MIKROEKONOMIKA cieľavedomá hospodárska činnosť jednotlivých hospodárskych […]

čítajte viac

Ekonómia ako veda

ekonómia – oikos= správa, veda; nomos= domácnosť; správa domácnosti; domáce hospodárstvo ekonómia – spoločenská veda, skúma hospodárske aspekty života spoločnosti, motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov; zamýšľa sa nad výrobou, rozdeľovaním a výmenou statkov a služieb na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivcov a spoločnosť; rieši množstvo vzácnych zdrojov, […]

čítajte viac