Sieťove prvky

Vymenujte 5 sieťových prvkov a popíšte ich

  • opakovač (repeater) – zosilňuje a zregeneruje prenášaný elektrický signál. Je to najjednoduchší aktívny prvok. Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov
  • prevodník (transceiver) – zosilňuje prenášaný signál a premieňa ho z jedného typu na iný.
  • rozbočovač (hub) – základná funkcia je rozbočovanie signálu a vetvenie siete. Je dôležitým prvkom hviezdicovej topológie. Používa sa na pripojenie viacerých koncových zariadení.
  • most (bridge) – sieťové zariadenie, ktoré sa využíva pri prepojení dvoch LAN sietí. Jeho hlavnou úlohou je preposielať pakety do vzájomne prepojených sietí na základe analýzy ich adries. Taktiež zosilňuje prenášaný signál a pracuje na druhej – linkovej vrstve ISO/OSI modelu. Umožňuje rozdeliť veľkú sieť na menšie jednotky a tým zlepšiť jej parametre. Slúži ako ochrana proti nebezpečným sieťovým chybám a umožňuje predĺženie siete. Výhodou je, že dokáže prepojiť dve siete rôznych štandardov.
  • prepínač (switch) – funkčne je podobný mostu, môžeme ho označiť aj ako viacportový most. Posiela údaje len na ten port, pre ktorý sú určené. Filtrácia paketov prebieha medzi jednotlivými portami. Prichádzajúce pakety filtruje na základe adresy alebo protokolu a posiela ich ďalej.
  • smerovač (router) – sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami. Používa sa na prepájanie rôznych sietí s rovnakým prenosovým protokolom. Jeho hlavnou úlohou je smerovať dáta v sieti.
  • kombinácia most/smerovač (brouter) – kombinuje prepojovacie funkcie mosta a smerovača. Jeho potreba vyplýva z potreby prepojovania rôznych typov siete LAN a rôznych prenosových protokolov.
  • brána (gateway) – najzložitejší aktívny prepojovací prvok siete. Používa sa pre prepojovanie úplne odlišných sieťových architektúr. Musí zabezpečiť prevod medzi odlišnými sieťovými koncepciami.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.