Demokracia, piliere demokracie, druhy demokracie

 • kolískou demokracie bolo Grécko
 • demos = ľud, kratos = vláda; demokracia = vláda ľudu – najvyššia moc prináleží občanom
 • základným princípom demokracie je, že sa občania spolupodieľajú na politickom rozhodovaní, na riadení štátu

ZÁKLADNÉ ČRTY DEMOKRACIE

 • trojrozdelenie moci v štáte; moc obmedzená zákonom; princíp parlamentarizmu (zákonodarná moc obnovovaná prostredníctvom volieb v pravidelných časových obdobiach); zabezpečený systém ochrany; právne zakotvené ľudské práva a slobody; vláda väčšiny zaručuje základné práva, slobody všetkých občanov (aj menšín, ktoré vo voľbách neuspeli); vzťah občan- štát vymedzený právnym poriadkom; politický pluralizmus (väčšie množstvo politických strán, hnutí, rôznych zdužení, organizácií, cez ktoré sa jednotlivec môže kontaktovať s vládou, vyvíjajú na vládu nátlak aby sa určitými konkrétnymi problémami podrobnejšie zaoberala); rozvoj kultúry demokracie – tolerancia, schopnosť kompromisov, dosahovanie konsenzov; zrovnoprávnené všetky tri formy vlastníctva (štátne, družstevné, súkromné)
 • demokratické princípy sú zhrnuté v ústavách štátov
 • dohľad nad dodržiavaním demokratických princípov v krajine vykonávajú aj média
 • opakom demokracie sú nedemokratické, totalitné, despotické politické systémy- diktatúry (jedna vládnuca skupina- monopol na moc; určujúca oficiálna ideológia; jediná dominantná politická strana, nie sú garantované ľudské práva a slobôd; prevaha mimoprávnych metód riadenia, založená na represiách, potláčaní, kontrole- zásahy do spoločenského i súkromného života)

PILIERE DEMOKRACIE

 • princíp tradičných občianskych práv – právo na slobodu, na rozvoj osobnosti, na slobodu prejavu, vyznania, zhromažďovania a združovania, na súkromné vlastníctvo, na rovnosť pred zákonom
 • princíp suverenity – platí, že suverénom moci je ľud
 • princíp deľby štátnej moci – na zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, pričom je garantovaná nezávislosť súdnej moci od zákonodarnej a výkonnej (všetky zložky štátnej moci sa musia riadiť iba platnými zákonmi, ktoré vymedzujú ich právomoci)
 • princíp realizácie vôle ľudu – prostredníctvom slobodných, všeobecných, priamych a tajných volieb pri rôznosti volebných systémov, ale pri existencii slobodného výberu kandidáta

ROZDELENIE DEMOKRACIE

PRIAMA DEMOKRACIA

 • ľudia sa priamo rozhodujú, bez sprostredkovateľov
 • referendum – priame hlasovanie občanov o návrhu zákona alebo o prijatom zákone (Maďarsko); prijate zákona ľudovým hlasovaním; referendum vyhlasuje prezident na podnet – petíciou ho žiada 350000 občanov = ľudové referendum, alebo ak sa na tom uznesie vláda = vládne referendum; výsledky referenda sú platné ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda; návrh prijatý v referende vyhlasuje NR SR
 • obligatórne – ústava nám predpisuje v akých prípadoch musí byť referendum; referendum o vstupe a výstupe zo štátneho zväzku
 • fakultatívne – akákoľvek otázka môže byť predmetom referenda, môže a nemusí sa konať; nesmie byť referendum o ľudských právach a slobodách, daniach, odvodoch, štátnom rozpočte
 • ratifikačné – ľudia odhlasujú už schválený zákon, ktorý schválil parlament
 • plebiscit – verejné hlasovanie o akejkoľvek otázke verejného záujmu; najčastejšie územný plebiscit= rozhodnutie obyvateľstva o územnej celistvosti štátu alebo odčlenenia určitej časti; napr. plebiscit o výstavbe atómovej elektrárne, o stavbe azylového domu, o zmene názvu obce..
 • iniciatíva – súvisí s právom občanov iniciovať zákony- cez petíciu
 • odvolanie – volených zástupcov na rôznych úrovniach, zrealizovateľné cez petíciu

NEPRIAMA DEMOKRACIA

 • sprostredkovaná účasť občanov na politickom rozhodovaní; občania volia svojich zástupcov (poslancov), ktorí rozhodujú o verejných veciach v mene ľudu; občania sú zdrojom moci; zvolení poslanci sú nositeľmi moci; najčastejšia forma nepriamej demokracie sú voľby
 • znaky: pluralita (možnosť výberu spomedzi konkrétnych politických subjektov), rovnosť (občania sú si rovní vo voľbách, v možnostiach zastávať funkciu), kontrola (moc pod kontrolou opozície, kontrolných orgánov, médií), dočasnosť (zástupcovia rozhodujú len v presne stanovenom volebnom období), princíp väčšiny (politické rozhodnutia – rozhodnutia väčšiny), princíp konsenzu (napriek pluralitnému systému – hľadanie súladu v zásadných otázkach), liberálnosť voči občanom (garantovanie ľudských a občianskych práv a slobôd)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.