Princím volebného práva, aktívne, pasívne právo, cenzus

 • volebné právo súvisí s aktívnym prístupom občanov k záležitostiam verejného života

CHARAKTERISTIKA VOLEBNÉHO PRÁVA

 • právo voliť majú všetci občania bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie
 • aktívne volebné právo(možnosť voliť) – od 18 rokov
 • pasívne volebné právo -(možnosť byť zvolený)- od 21 rokov, trvalý pobyt na území SR
 • rovnosť – každý občan má jeden hlas, všetky hlasy majú rovnakú váhu a platnosť
 • priamosť – volič sa volieb priamo osobne zúčastňuje
 • tajnosť hlasovania – volebné miestnosti sú prispôsobené, aby mal volič možnosť slobodne upraviť hlasovací lístok bez kontroly

FUNKCIE VOLIEB

 • ukazovateľ rozloženia politických síl v krajine
 • prostriedok na zmenu vlády
 • spôsob na pridelenie legitimity parlamentu, vláde (oprávnenie vydávať zákony a následne ich aplikovať v praxi)
 • vplyv na posilňovanie občianskeho povedomia

Voľbám predchádza volebná kampaň – začiatok 30 dní pred voľbami a koniec 48 hodín pred voľbami; jej účelom je informovať voličov o programoch jednotlivých politických strán a snaha sa nasmerovať politickú vôľu a priazeň voličov na seba

AKTÍVNE VOLEBNÉ PRÁVO

 • právo voliť majú všetci svojprávni občania nad 18 rokov veku; právo voliť má každý občan bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, ktorý trvale žije na území Slovenskej republiky; voliť nemôže ten, kto je pozbavený spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu, kto je vo výkone trestu odňatia slobody, nemá trvalý pobyt alebo ak sa v deň volieb zdržiava v zahraničí

PASÍVNE VOLEBNÉ PRÁVO

 • možnosť uchádzať sa o zvolenie za člena niektorého z utváraných orgánov, je viazané na vyšší vek: občan zvolený za poslanca – 21 rokov, za prezidenta a za sudcu Ústavného súdu- 40 rokov; právo byť volený možno odobrať občanovi, ktorý je vo väzení, zúčastnil sa na volebných podvodoch, zastáva funkciu hlavy štátu, trvale nežije na území daného štátu; toto právo možno obmedziť aj tak, že občan nemôže kandidovať do funkcie ako nezávislý, ale iba na volebnej listine politickej strany(musí akceptovať je program a politiku)

CENZUS

 • obmedzenie volebného práva; v súčasnosti u sa u nás nevyskytuje; v minulosti boli rôzne druhy volebného cenzu:
 • majetkový cenzus – voliť mohol iba ten, kto vlastnil určitý majetok a mohol ho preukázať
 • daňový cenzus – za právo voliť musel občan zaplatiť minimálnu daň
 • cenzus podľa pohlavia – podľa volebných zákonov ženy nemali právo voliť
 • rasový cenzus – určitá rasa nemohla voliť (černosi v USA)
 • vzdelanostný cenzus – voliť mohol iba tí, ktorí dosiahli určitý stupeň vzdelania

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.