Referendum

 • referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu); je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie
 • v štátoch, ktoré referendum pripúšťajú, bývajú podmienky na jeho vykonanie zakotvené v ústave; v niektorých štátoch je referendum povinné pre určitú kategóriu zákonov (Švajčiarsko) a v iných existuje iba na lokálnej, nie celonárodnej úrovni(USA)
 • významné sú referendá vypísané hlavou štátu pre schválenie dôležitých rozhodnutí a referendá vypísané zákonodarným zborom, ktorý preniesol na ľud zodpovednosť v kontroverzných prípadoch (povolenie rozvodov v Taliansku, schválenie alebo zamietnutie návrhu na pričlenenie krajiny do Európskej únie)
 • iniciatívu k referendu môžu začať voliči sami zbieraním podpisov a sa dosiahne určitého, zákonom stanoveného počtu podpisov, referendum sa musí uskutočniť

REFERENDUM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 • v právnom poriadku Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky
 • referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR
 • referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia
 • referendum je obligatórne v otázkach potvrdenia ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku s iným štátom alebo o vystúpení z takéhoto zväzku; Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu
 • výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti
 • výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
 • návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon

PREDMET REFERENDA

 • základné práva a slobody
 • dane
 • odvody
 • štátny rozpočet

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.