Voľby na Slovensku- parlamentné, komunálne, prezidentské, VÚC, EP

PARLAMENTNÉ VOĽBY

 • voľby do NR SR – vyhlasuje ich predseda NR SR 90 dní pred začiatkom volieb
 • Ústredná volebná komisia (zástupcovia politických strán, ktoré kandidujú vo voľbách) – riadi organizáciu, priebeh volieb, na základe sčítania výsledkov volieb prideľuje mandáty (skrutínium)
 • Ministerstvo vnútra SR – zodpovedá za organizáciu volieb, zabezpečuje hlasovacie lístky
 • Štatistický úrad SR – spracováva výsledky volieb; Ústavný súd SR – môže vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť výsledok volieb, potom predseda parlamentu do 30 dní od uvedenia nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov vyhlási nové voľby

PREZIDENTSKÉ VOĽBY

 • právo byť zvolený za prezidenta má občan Slovenskej republiky vo veku nad 40rokov
 • kandidát je navrhnutý minimálne 15 poslancami NR SR alebo občanmi cez petíciu (minimálne 15000 podpisov)
 • kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov
 • v prípade neúspešných volieb vyhlási druhé kolo predseda parlamentu, voľby sa uskutočnia do 14 dní
 • víťaz druhého kola je jeden z dvoch úspešných kandidátov, ktorý získal väčšinu hlasov zúčastnených voličov
 • za prezidenta môže byť človek zvolený najviac v dvoch za sebou nasledujúcich obdobiach
 • funkčné obdobie prezidenta je 5 rokov

KOMUNÁLNE VOĽBY

 • voľby do orgánov samosprávnych krajov
 • samosprávny kraj je vyšší územný celok (právnická osoba), ktorý samostatne spravuje svoj majetok; chráni záujmy svojich obyvateľov
 • na Slovensku je 8 samosprávnych krajov (Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský)
 • občania volia zastupiteľstvo a predsedu samosprávneho kraja (župana)
 • právo voliť majú všetci občania (aj cudzinci) s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, vek nad 18 rokov
 • kandidát na župana musí mať viac ako 25 rokov a trvalý pobyt v príslušnom kraji
 • volebné obdobie je 4 roky – platí aj pre voľby do orgánov samosprávnych obcí – obecné a mestské zastupiteľstvo, starosta a primátor
 • kandidát na starostu musí mať vek minimálne 25 rokov, každá politická strana nominuje jedného kandidáta
 • voľby vyhlasuje predseda parlamentu
 • za poslancov obecného (aj mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov v danom obvode
 • za starostu je zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov vo všetkých volebných obvodoch (volebné obvody sa tvoria pomerne k počtu obyvateľov)

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

 • každý členský štát si určuje svoj vlastný spôsob hlasovania; volebné právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu má každý občan Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov (rakúsky zákon dovoľuje voliť už od 16 rokov)
 • platí princíp rovnosti mužov i žien, princíp tajného hlasovania, princíp priameho všeobecného hlasovania, princíp pomerného zastúpenia a princíp päťročného mandátu s možnosťou jeho obnovenia
 • kreslá poslancov Európskeho parlamentu sa medzi členské štáty rozdeľujú v pomere k počtu jej obyvateľov, každá štát má istý počet stálych miest (Slovensko 13; maximálne má Nemecko 99 a najmenej Malta 5)
 • za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený občan členskej krajiny Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov, má trvalý pobyt v členskej krajiny Európskej únie (danej krajiny) a nebol pozbavený práva kandidovať v niektorom z členských štátov Európskej únie; kandidovať na poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.