Politický systém - zložky

 • politický systém je súčasťou celkového sociálneho systému, zahŕňa súhrn vzťahov, ktoré sa vytvorili v oblasti politiky medzi štátnymi orgánmi, politickými organizáciami, záujmovými organizáciami, nátlakovými skupinami a ďalšími politickými inštitúciami

ZÁKLADNÉ ZNAKY POLITICKÉHO SYSTÉMU SÚ

 • zvrchovanosť – prostredníctvom politického systému sa realizuje politická moc a rozhodnutia, ktoré sa príjmu v jeho rámci, sú záväzné pre celú spoločnosť
 • podmienenosť spoločenským prostredím – hlavne sociálnou a ekonomickou štruktúrou
 • relatívna samostatnosť – je podmienená špecifickým mechanizmom štruktúr, rolí a funkcií sociálnych skupín
 • prvky politického systému vyčleňujeme na základe toho, akú úlohu a funkcie plnia v politickom systéme danej spoločnosti a patria sem:

ŠTÁT A ŠTÁTNE ORGÁNY

 • považujú sa za základnú a najdôležitejšiu súčasť politického systému, majú rôzne úlohy, postavenie a význam, svojou činnosťou by mali prispievať k zachovaniu systému
 • orgány štátnej moci (ministerstvá, parlament, súdnictvo, vláda), orgány štátnej správy (krajské a okresné úrady), štátne inštitúcie (štátne školy Národná banka Slovenska, Slovenský štatistický úrad, Fond národného majetku, Slovenská akadémia vied), úradníci (štátny tajomník, úradníci v organizáciách), armáda, polícia

POLITICKÉ STRANY A POLITICKÉ HNUTIA

 • ich úloha spočíva predovšetkým v získavaní, upevňovaní alebo v udržaní politickej moci
 • nátlakové skupiny a záujmové združenia – ich úlohou je získať a udržať si politický vplyv bez ohľadu na to, ktorá politická strana je práve pri moci
 • ekonomické nátlakové skupiny – tlačia na štát
 • profesné združenia, odborové organizácie
 • spájajú ich ekonomické záujmy, robia nátlak na politikov
 • združujú sa na báze profesie

VÝROBNÉ ZDRUŽENIA

 • prinášajú do ekonomiky peniaze; automobilky, oceliari, stavebníci, energetici
 • odbory – pracovníci jednotlivých výrobných a nevýrobných tovární
 • združujú sa na báze štúdií
 • cieľom je presadiť sociálne požiadavky v štáte (dôchodky, mzdy, úprava pracovného času)
 • prostriedkom je dohoda s politikmi, rokovanie, demonštrácie
 • stavebníctvo, medicína, učiteľstvo, baníctvo

ZAMESTNÁVATELIA

OBCHODNÉ KOMORY

 • združujú sa v obchode; štát má záujem o stabilitu; obchodníci, manažéri

POĽNOHOSPODÁRSKE ZDRUŽENIA

 • výrobníci, distribútori

PROFESNÉ ZDRUŽENIE

NEEKONOMICKÉ NÁTLAKOVÉ SKUPINY

 • neprinášajú prospech do ekonomiky
 • sú orientované podľa toho akej sfére sa chcú venovať
 • spôsob nátlaku: protesty, meetingy, petície, odborné recenzie
 • ekologické (Greenpeace), o ľudských právach (Amnesty International), o ženskej téme, téme menšín, etnických skupín, mierových skupín

ĽUDIA A JEDNOTLIVCI

 • ktorí sú objektom politiky, ale v určitých situáciách sa stávajú rozhodujúcim subjektom politického systému (voľby, referendum, plebiscit)

POLITICKÉ NORMY

 • regulujúce vzťahy medzi politickými subjektmi, sociálnymi vrstvami a skupinami- môžu byť zakotvené v ústave, v právnych kódexoch, smerniciach, stanovách politických strán a hnutí, v mravných princípoch

POLITICKÉ VZŤAHY

 • vzťahy medzi sociálnymi vrstvami, sociálnymi skupinami, ale aj vzťahy vnútri týchto skupín, ktoré sa vytvárajú v procese realizácie politickej moci

MÉDIA

 • veľmoc
 • ovplyvňujú ľudí
 • mali by pravdivo a objektívne informovať
 • úlohou je sprostredkovať informácie, vychovávať, zabávať, prenášať hodnoty, vzdelávať
 • verejné média – štát im dáva dotácie; privyrobiť si môžu zverejnením reklám, ale len určitú danú dĺžku
 • RTVS(STV a rozhlas)
 • súkromné média – žijú z reklám
 • majú voľnú ruku
 • nemajú obmedzenia (alkohol až po určitej hodine = výnimky)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.