Ľudské práva, 3 generácie, dokumenty, inštitúcie

 • zakotvené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky
 • ľudské práva sú oprávnenia, ktoré sú priznané jednotlivcovi, umožňujú využívať jeho schopnosti
 • heslo: „Moje právo (sloboda) končí tam, kde začína právo (sloboda) iného.“

ĽUDSKÁ PRÁVA

 • sú základným pilierom demokratického právneho štátu
 • vo väčšej miere sa začali uplatňovať až v 20. storočí
 • v antike mali základné práva len niektoré vrstvy obyvateľstva
 • až v renesancii sa po prvýkrát stretávame s myšlienkou existencie prirodzených práv (práv ktoré patria každému človeku práve pre to, že je človekom a bez ohľadu na to aký je)
 • prvou deklaráciou ľudských práv v dejinách bola Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789 ktorá vznikla vo Francúzsku a bola vyjadrením osvietenských ideálov

DEFINÍCIA

 • ľudské práva sú neodňateľné, neodcudziteľné, nezrušiteľné a nepremlčateľné oprávnenia, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia až po smrť (nie je prípustná žiadna diskriminácia)
 • úlohou každého demokratického právneho štátu je zakotviť prirodzené práva do právnych noriem tak, aby sa stali súčasťou právneho poriadku ako občianske práva
 • zásahy do ľudských práv a ich obmedzenia sú možné v minimálnej miere v zákonom presne stanovených situáciách alebo v situáciách, keď by sme výkonom svojich práv zasahovali do práv iných osôb, napr.: obmedzenie vlastníckeho práva v prípade vyššieho verejného záujmu
 • obmedzenie slobody pohybu a pobytu osôb vo výkone trestu vzhľadom na preventívne a represívne opatrenia
 • obmedzenie osobnej slobody v prípade uvalenia ochrannej liečby
 • obmedzenie slobody prejavu v prípade, keď by sme o niekom zverejnili jeho osobné údaje, na ktorých ochranu má nárok

POJMY

PRIRODZENÉ PRÁVA

 • práva, ktoré pramenia z rozumu – univerzálne (majetok, náboženstvo, pohlavie)
 • prirodzené práva sa stávajú ľudskými keď sa dostanú do výberu základných dokumentov – Všeobecná deklarácia ľudských práv (30 bodová deklarácia)

OBČIANSKE PRÁVA

 • keď sú už zakotvené v ústave
 • o ľudských právach hovoríme vtedy, keď spĺňajú štyri požiadavky: majú adresáta(komu sú adresované), majú obsah správy, majú sankciu (trest, aký bude za nedodržanie) a majú silou (aká bude použitá pri nedodržaní)
 • k presadzovaniu ľudských práv dochádzalo postupne v troch etapách, podľa ktorých delíme ľudské práva na tzv. tri generácie:

GENERÁCIA

 • osobné, občianske a politické práva, ktoré boli zakotvené v deklaráciách, ústavách a zákonoch niektorých štátov (USA, Francúzsko) v priebehu 18. storočia a začiatkom 19. storočia
 • práva ktoré sa týkajú slobody jednotlivca a jeho účasti na politickom živote
 • dodržiavanie štát zabezpečuje najmä tým, že nebude jednotlivca v týchto právach obmedzovať
 • prvýkrát bola deklarovaná vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948) a v Medzinárodnom pakte – občianskych a politických právach (1966)
 • občianske práva
  • právo na život
  • právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
  • právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a služieb
  • právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena
  • právo na súkromie
  • právo na vlastníctvo
  • právo na nedotknuteľnosť obydlia
  • právo na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a na ochranu osobných údajov
  • sloboda pohybu a pobytu; sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
  • právo na spravodlivý proces
 • politické práva
  • sloboda prejavu
  • právo na informácie
  • petičné právo
  • zhromaždovacie právo
  • združovacie právo
  • volebné právo
  • právo na odpor

2. GENERÁCIA

 • sociálne, hospodárske a kultúrne práva, o ktoré ľudia začali bojovať v 19. storočí a ktoré súvisia so stupňom hospodárskeho vývoja a ekonomických možností krajiny (sú späté so vznikom ľavicovo orientovaných strán)
 • týkajú sa rovnakých podmienok a rovnakého zaobchádzania a súvisia s realizáciou ekonomických a sociálnych úloh štátu
 • štáty ich začali uznávať po prvej svetovej vojne
 • na ich zabezpečenie je nevyhnutná činnosť štátu; sú upravené vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv aj v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 • hospodárske práva- právo na slobodnú voľbu povolania
 • právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť
 • právo na prácu
 • právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky
 • právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov
 • právo na štrajk
 • právo žien, mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na zvýšenú ochranu zdravia, pri práci a osobitné pracovné podmienky
 • sociálne práva – právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa
 • právo na ochranu zdravia
 • právo na osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny
 • kultúrne práva – právo na vzdelanie
 • právo na slobodu vedeckého bádania a umenia; právo na zákonnú ochranu tvorivej duševnej činnosti

3. GENERÁCIA

 • ľudské práva, o ktorých realizácii sa začalo uvažovať v druhej polovici 20. storočia – tieto práva predstavujú ideály riešiace globálne problémy ľudstva
 • zahŕňajú pomerne široký okruh práv
 • zabezpečenie týchto práv si vyžaduje určitú formu účasti a spolupráce viacerých jednotlivcov a štátov; obsiahnuté len v nezáväzných dokumentoch
 • Deklarácia Konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí človeka, Deklarácia z Ria de Janiera o životnom prostredí a rozvoji
 • právo na mier
 • právo na priaznivé životné prostredie
 • právo na hospodársky a sociálny rozvoj
 • práva národnostných a etnických menšín
 • právo na prístup ku kultúrnemu dedičstvu
 • právo na prírodné zdroje; právo na komunikáciu
 • právo na medzigeneračnú slušnosť

Ochrana ľudských práv a slobôd sa môže realizovať na vnútroštátnej, regionálnej alebo na celosvetovej úrovni

 • vnútroštátne prostriedky na ochranu práv a slobôd – kontrolné mechanizmy štátnej moci a jej rozdelenie, ktoré zabráni jej zneužitiu, právne normy majúce oporu v ústave, existencia nezávislých a nestranných súdov s možnosťou opravných prostriedkov, verejný ochranca ľudských práv, šírenie osvety, záujem médií o pôsobenie občianskych združení, ktoré chránia ľudské práva
 • regionálne prostriedky ochrany ľudských práv a slobôd – napr. v rámci Európskej únie, Rady Európy, OBSE- vypracovanie dokumentov, v ktorých sú stanovené zásady týkajúce sa ľudských práv, organizácia konferencií, ustanovenie kontrolných orgánov a medzinárodných súdov, medzinárodní pozorovatelia, dodržiavanie a ochrana ľudských práv ako podmienka na vstup do danej organizácie
 • globálne prostriedky ochrany ľudských práv – organizácia OSN, jej dokumenty chrániace ľudské práva, Komisia pre ľudské práva pri OSN, Výbor OSN pre ľudské práva (kontrola dodržiavania ľudských práv), organizácie, ktoré sú súčasťou OSN a venujú sa špecifickým problémom (UNHCR, UNESCO), nezávislé mimovládne medzinárodné organizácie- Medzinárodná liga pre duševné zdravie, Amnesty International
 • ochrana ľudských práv na medzinárodnej úrovni sa realizovala v troch etapách:
 • vznik deklarácií bez vymožiteľných záväzkov či sankcií
 • vypracovanie medzinárodných dohovorov a ich ratifikácií
 • vznik medzinárodných kontrolných orgánov, ktoré majú právomoc zasiahnuť v prípade porušovania ľudských práv

NAJVÝZNAMNEJŠIE DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA ĽUDSKÝCH PRÁV

 • OSN – Charta OSN (1945), Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), Deklarácia práv dieťaťa (1959), Dohovor o právach dieťaťa (1989)
 • Rada Európy – Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950; 10 štátov, podpísaný v Ríme)+ Európska sociálna charta+ 11 protokolov= Európska charta ľudských práv (najvypracovanejšia charta na svete k téme ľudských práv)
 • OBSE – Záverečný akt Helsinki (1975)
 • medzinárodné súdne dvory, na ktoré sa môže človek obrátiť, keď sa porušujú jeho ľudské práva a slobody; Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (Rada Európy; sídlia sudcovia z každej krajiny), Medzinárodný súdny dvor v Haagu (OSN) a Európsky súdny dvor v Luxemburgu (EÚ)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.