Systém práva, odvetvia slovenského práva

 • pomerne zložitý systém
 • v práve sú dve línie:

VERTIKÁLNA LÍNIA

 • hovorí o právnej sile (ak sa príjme nejaký zákon, ustanovenie a nie je v súlade s ústavou je zrušený); vyjadruje miesto právneho dokumentu; hovorí o nadradenosti právnych dokumentov

HORIZONTÁLNA LÍNIA

 • ako je zložené právo od akého najmenšieho prvku až po vnútroštátne právo

VERTIKÁLNA LÍNIA

 1. Ústava SR, ústavné zákony a výsledky referenda so silou ústavného zákona(nájdeme v Zbierke zákonov = ZZ)
 2. Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(zabez­pečujú väčší obsah práv ako bežné zákony o ľudských právach)(nájdeme ich v Zbierke zákonov)
 3. Zákony, ostatné medzinárodné zmluvy a výsledky referenda o iných dôležitých otázkach verejného záujmu(nájdeme ich v Zbierke zákonov)
 4. Nariadenia vlády(ústava zmocňuje vládu vydávať nariadenia) a vyhlášky, resp. výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy(napr. Národná banka)(nájdeme ich v Zbierke zákonov)
 5. Všeobecné záväzné nariadenia(VZN) orgánov územnej samosprávy a miestnych orgánov štátnej správy(nájdeme ich v miestnej samospráve, na informačnej tabuli)
 6. Interné predpisy(napr. školský poriadok, zamestnanecký poriadok)
 • má princíp nerozpornosti= princíp súladu
 • ak ústavný súd vydá, že vo všeobecných záväzných nariadeniach alebo interných predpisoch(bod 5) a 6) boli porušené ľudské práva, zapíšu sa do Zbierky zákonov

HORIZONTÁLNA LÍNIA

 • (výstavba práva)
 • právna norma – jedno pravidlo; pravidlo správanie sa v určitých podmienkach; má miestnu(konkrétne miesto), časovú(odkedy dokedy platí norma) a osobnú(na ktoré osoby sa to vzťahuje) spätosť; napr. jeden článok ústavy
 • právny predpis – viacero právnych noriem; má rôznu podobu, najčastejšie zákona, nariadenia, vyhlášky; napr. Zákonník práce
 • odvetvie práva – ucelený samostatný celok; veľká skupina predpisov; upravuje rovnorodú skupinu spoločenských vzťahov(napr. vzťahy medzi rodičmi a deťmi, obchodníkmi, susedmi a na druhej strane vzťahy medzi občanom a štátom); delí sa na súkromné a verejné právo

VEREJNÉ PRÁVO

 • ústavné právo (štátne) – základný kódex = Ústava; predmetom sú vzťahy medzi osobou a štátom
 • trestné právo – kódex = Trestný zákon; predmetom sú protiprávne činy
 • finančné právo – kódex = Zákon o daniach; povinnosti občana voči štátu
 • správne právo – kódex = Zákon o správnom práve; predmetom sú vzťahy medzi štátnou správou, finančnou a právnickou osobou, dvoma právnickými osobami

SÚKROMNÉ PRÁVO

 • občianske právo – kódex = Občiansky zákonník; predmetom sú vzťahy medzi fyzickou a právnou osobou, dvoma fyzickými osobami, štátom a právnou osobou
 • rodinné právo – kódex = Zákon o rodine; predmetom sú manželstvá, rodina a deti
 • pracovné právo – kódex = Zákonník práce; predmetom sú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • obchodné právo – kódex = Obchodný zákonník; predmetom sú firmy a podnikanie

ZNAKY PRÁVA

 • verejné právo – súkromné právo
  • princíp subordinácia (= nadradenosť štátu nad občanom; štát poukazuje čo máme robiť) rovnosť (jednotlivci sú si rovný; ak chcú riešiť situáciu, podnet musí podať jednotlivec); riešenie z iniciatívy štátu z iniciatívy zainteresovaného človeka(jedno­tlivca); reč (formulácia) príkazy a zákazy; čo občan nesmie robiť dovolenie, možnosti (môžeš, nemusíš); občan môže robiť to, čo mu zákon nezakazuje zmluvy zmluvy sa nikdy neuzatvárajú nad rámec predpísaných noriem (ani pod rámec)= kogentné vzťahy môžu sa uzavrieť aj nad rámec predpísaných noriem (ak súhlasia obaja zainteresovaný, môže sa pridať niečo nad rámec, potom sa to musí dodržiavať)= dispozitívne vzťahy konkrétne odvetvia ústavné, trestné, finančné, správne rodinné, občianske, pracovné, obchodné
 • spojenie verejného a súkromného práva = vnútroštátne právo; dôvod deľby je, aby ľudia vedeli kam sa majú obracať s problémom
 • Medzinárodné právo – tvoria ho suverénne štáty; uzatvárajú medzinárodné zmluvy, ratifikujú; rieši vzťahy a spory medzi štátmi
 • V Európskej únii = komunitárne právo:
  • originálne právo, zakladajúce zmluvy = Rímska zmluva (rok 1957), Maastrichtská zmluva (rok 1992)
  • odvodené právo – nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská
 • Zbližovanie práva = aproximácia (práva krajín sa podobajú)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.