Právo

Polícia, advokácia, notári, prokuratúra, súdy, exekúcia

POLICAJNÝ ZBOR ozbrojený bezpečnostný zbor, plní úlohy poriadku a bezpečnosti; povahu polície určuje charakter práva úlohy policajného zboru: ochrana života a bezpečnosti osôb, majetku, chránených osôb, objektov, odhaľuje trestné činy, zisťuje páchateľov, vyšetruje, chráni hranice, dohliada na bezpečnosť cestnej premávky, pátra po osobách, veciach, robí prevenciu oprávnenia policajta: požadovať vysvetlenia od osôb, preukázanie totožnosti, zaisťuje osoby, …

čítajte viac

Pracovné právo

upravuje pracovné vzťahy (medzi zamestnancom a zamestnávateľom) a vzťahy, ktoré súvisia s výkonom práce zmiešané odvetvie právneho systému- má vlastnosti verejného (štát ukladá zamestnávateľovi povinností) i súkromného práva (do pracovného pomeru vstupujeme dobrovoľne) KÓDEXY Zákonník práce Ústava SR – 2.hlava v ústave je dané právo na prácu- štát musí vytvárať také prostredie a príležitosti, ktoré budú zvyšovať zamestnanosť, bude pomáhať …

čítajte viac

Rodinné právo

PREDMET vznik manželstva; trvanie manželstva; majetkové a osobné vzťahy medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ostanými príbuznými v náhradnej starostlivosti (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť – detský domov, nápravnovýchovný ústav); zúčastnenými osobami vo vyživovacej povinnosti alebo v riešení materstva, otcovstva a adopcie KÓDEXY Zákon o rodine Občiansky zákonník (majetky vzťahy) Ústava SR ZÁSADY zásada heterosexuality- manželstvo muža …

čítajte viac

Trestné právo, predmet, trestné činy, účastníci, tresty, kriminalita

odvetvie verejného práva premet: chráni občanov pred tými, ktorí konajú v rozpore so zákonom a ohrozujú ich životy, majetok; ochrana sa rieši stíhaním KÓDEXY Ústava SR – základný rámec, ľudské práva, súkromie Trestný zákon – nazýva sa aj trestné právo hmotné; rieši všetky okolnosti vzniku a príčinu (čo spáchal a prečo) Trestný poriadok – proces vyšetrovania; nazýva sa aj trestné …

čítajte viac

Občianske právo, premet, pramene, zásady, účastníci, vlastníctvo, dedenie, vydedenie

odvetvie súkromného práva predmet – rieši vzťahy medzi troma subjektmi= fyzická osoba, právnická osoba a štát; upravuje majetkové vzťahy zakladá sa na princípe rovnosti subjektov a na princípe dobrovoľnosti vzťahy v premete občianskeho práva majú charakter: osobný a majetkový charakter (napr. pozemky) nemajetkový charakter (napr. autorské práva) ochrana osobnosti (právo na ochranu mena, názoru…) KÓDEXY Ústava SR – 2.hlava …

čítajte viac

Ústava SR

odvetvie verejného práva ÚSTAVA základný dokument verejnej správy; tvorí právny rámec fungovania štátu PREDMET upravuje základné, rozhodujúce, najvýznamnejšie, spoločenské vzťahy (deľenie moci, územnú samosprávu, ľudské práva, prokuratúru) moc delí na zákonodarnú, výkonnú a súdnu; limituje moc; upravuje najvýznamnejšie vzťahy( moc a občan = ľudské práva) všetky právne normy musia byť v súlade s ústavou, dohliada na to Ústavný súd SR …

čítajte viac

Systém práva, odvetvia slovenského práva

pomerne zložitý systém v práve sú dve línie: VERTIKÁLNA LÍNIA hovorí o právnej sile (ak sa príjme nejaký zákon, ustanovenie a nie je v súlade s ústavou je zrušený); vyjadruje miesto právneho dokumentu; hovorí o nadradenosti právnych dokumentov HORIZONTÁLNA LÍNIA ako je zložené právo od akého najmenšieho prvku až po vnútroštátne právo VERTIKÁLNA LÍNIA Ústava SR, ústavné zákony a výsledky referenda …

čítajte viac

Právo, vznik práva, vzťah

civilizácia – kultúra – hodnoty – normy, znaky práva, právna sila právo je systém právnych noriem, všeobecne záväzných a platných pre každého; súbor pravidiel usporiadaných tak, aby tvorili systém právo vzniká spolu so vznikom štátu ZNAKY PRÁVA monoteizmus – jeden štát, jeden systém práva spätosť so štátom – právo vzniká so vznikom štátu, štát právo vytvára, ale aj vynucuje a kontroluje zvláštna …

čítajte viac