Deviácia

 • odchýlené správanie od normy
 • správanie jedného telesa alebo malej sociálnej skupiny; porušenie noriem
 • deviant = deti do 18 rokov pijúce alkohol; v minulosti bylinkárka, ženy v mešite
 • norma ktorá sa porušuje môže byť právna, náboženská alebo vedecká
 • osoby posudzujúce či ide o deviáciu môžu byť rodičia, priatelia, zákonodarstvo, cir­kev
 • relativita = musíme pozerať na čas, miesto a okolnosti deja
 • disfunkčná deviácia- porušovala normy
 • funkčná deviácia- normy neporušovala

SPRÁVANIE JEDINCE VZHĽADOM NA REŠPEKTOVANIE NORIEM

 • deviantné správanie – výrazne sa odchyľuje od noriem, je pre fungovanie spoločnosti škodlivé
 • nonkonformné správanie – od noriem sa odchyľuje menej, spoločnosti príliš neškodí, vyvoláva pobúrenie
 • konformné správanie – správanie v relatívnom súlade s normami spoločnosti

Každá spoločnosť si vytvára určitý spôsob ochrany pred deviáciou, ktorá má podobu sociálnej kontroly

SOCIÁLNA KONTROLA SA USKUTOČŇUJE

 • pozitívne = výchovou, poskytovaním kladných vzorov, pochvalami, výhodami, motiváciou…
 • negatívne = napomínaním, udelením trestu, zverejnením prehrešku…

TEÓRIE O VZNIKU DEVIANTNÍHO SPRÁVANIA

 • biologická teória – zdôrazňuje úlohu genetických predispozícií
 • sociologická teória – vysvetľuje deviantné správanie ako výsledok chýb v štruktúre spoločnosti (výchova, rasizmus, xenofóbia…)
 • patologické správanie = správanie ktoré výrazne ohrozuje spoločnosť a jej členov; vedie k poškodzovaniu zdravia či života, k rozpadu vzťahov, k trestnej činnosti, k neschopnosti pracovať a starať sa o rodinu

DRUHY PATOLOGICKÉHO SPRÁVANIE

 • domáce násilie, závislosti, samovraždy, výtržníctvo, organizovaný zločin, krádeže, dobrovoľná nezamestnanosť spojená s čerpaním sociálnych dávok
 • patologické správanie je často spojené s agresivitou, ktorá môže mať podobu agresívnych myšlienok, slov či skutkov

PRÍČINY AGRESIVITY

 • hromadenie agresívnej energie v jedincovi, ktorý ju nedokáže spracovať žiaducim spôsobom (napr. športom), preto hrozí že sa prejaví pri určitom podnete spoločensky neprijateľným spôsobom
 • teória sociálneho učenia hovorí, že človek sa môže naučiť byť agresívny (nesprávny vzor, napodobňovanie)
 • k znižovaniu agresivity vedie podporovanie altruizmu, rozširovanie zodpovednosti a rozvíjanie empatických čŕt

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.