Sociológia

Rodina, funkcie, kritéria

rodina = primárna sociálna skupina, pozostáva z 2 a viacerých členov VZŤAHY manželské súrodenecké rodičovské pokrvné adoptívne FUNKCIE RODINY reprodukcia ekonomická funkcia (základná ekonomická jednotka) socializácia (proces socializácie) stratifikácia (zaradenie človeka do spoločnosti) upokojenie emocionálnych potrieb, poskytnutie ochrany, pomoci a pocitu istoty zázemie (deti voči rodičom a aj naopak, opora a staranie sa o členov) sexuálne tabu (incestné, vytvára spoločnosť […]

čítajte viac

Sociálna skupina, znak, vstup, kritéria, rozhodnutia v sociálnych skupinách

skupina = množstvo jedincov, v ktorom vzťahy medzi jednotlivými členmi sú pravidelné a majú na rozdiel od agregátov trvalejší charakter CHARAKTERISTIKA väzby medzi členmi skupiny – interakcia, podľa určitých pravidiel prináležitosť – skupina sme my skupinová identita – ako nás vidia iný hodnoty, ciele, štýly (obliekania, života..) ak sú splnené všetky charakteristiky = sociálna skupina; pokiaľ čo i len jedna […]

čítajte viac

Deviácia

odchýlené správanie od normy správanie jedného telesa alebo malej sociálnej skupiny; porušenie noriem deviant = deti do 18 rokov pijúce alkohol; v minulosti bylinkárka, ženy v mešite norma ktorá sa porušuje môže byť právna, náboženská alebo vedecká osoby posudzujúce či ide o deviáciu môžu byť rodičia, priatelia, zákonodarstvo, cir­kev relativita = musíme pozerať na čas, miesto a okolnosti deja disfunkčná deviácia- porušovala […]

čítajte viac

Socializácia, rola, status

socializácia- proces, ktorým sa jedinec začleňuje do sociálnej skupiny; trvá celý život, ale mimoriadne dôležité je obdobie detstva a dospievanie výsledkom socializácie je vytvorenie sociálnej identity človeka (pretvorenie biologickej bytosti na sociálnu bytosť) SOCIALIZÁCIA zámerná socializácia- spôsobená cieleným úsilím rodičov, učiteľov, ich ovplyvňovaním, vychovávaním a vyučovaním nezámerná socializácia – proces každodenného vplyvu rodičov a ďalších sociálnych […]

čítajte viac

Kultúra

charakteristika = kolektívny ľudský produkt, ktorý zahŕňa všetko čím sa odlišujeme od zvierat; názory, myšlienky, gestá, reč, obliekanie…; vyjadruje súhrn hmotných aj nehmotných hodnôt ktoré ľudstvo vytvorilo v procese spoločensko-historickej praxi je to špecifický ľudský spôsob organizácie socio-kultúrny priestor – kultúra je obmedzená hranicami štátu, každá kultúra je jedinečná a neopakovateľná KULTÚRU MÔŽEME ROZDELIT NA MATERIÁLNU A DUCHOVNÚ prvky […]

čítajte viac

Sociologické teórie

vzťahy jednotlivcov, ich status, rola a sociálne usporiadanie vytvára relatívne stabilnú štruktúru spoločnosti, kde má každý jednotlivec svoje miesto a nachádza sa na určitej úrovni v rámci spoločenskej hierarchie, na základe čoho vzniká špecifické sociálne rozvrstvenie SPOLOČENSKÁ STRATIFIKÁCIA demografická stratifikácia – rozvrstvenie na základe vekových skupín a pohlavia etnická a národnostná stratifikácia – rozvrstvenie na základe etnických skupín, […]

čítajte viac

Predmet sociológie, iné spoločenské vedy, hľadiská a kroky sociálneho výskumu

teoreticko-empirická veda veda o spoločnosti, správaní v skupinách, pôsobení ľudí, kultúrnych procesoch pôvodne bola súčasťou filozofie, ako samostatná veda vznikla v roku 1839, zakladateľ= August Comte (nazval túto vedu sociálna fyzika) premet sociológie – hovorí o zákonitostiach vývoja spoločnosti, štruktúre vývoja spoločnosti a procesoch v spoločnosti proces socializácie – celoživotný proces, prenáša sa kultúra z generácie na generáciu, hodnoty, symboly, inštitúcie, názory spoločnosť zabezpečuje […]

čítajte viac