Rodina, funkcie, kritéria

 • rodina = primárna sociálna skupina, pozostáva z 2 a viacerých členov

VZŤAHY

 • manželské
 • súrodenecké
 • rodičovské
 • pokrvné
 • adoptívne

FUNKCIE RODINY

 • reprodukcia
 • ekonomická funkcia (základná ekonomická jednotka)
 • socializácia (proces socializácie)
 • stratifikácia (zaradenie človeka do spoločnosti)
 • upokojenie emocionálnych potrieb, poskytnutie ochrany, pomoci a pocitu istoty
 • zázemie (deti voči rodičom a aj naopak, opora a staranie sa o členov)
 • sexuálne tabu (incestné, vytvára spoločnosť voči rodine)

KRITÉRIA RODINY

FROMA USPORIADANIA RODINY

– nukleárna rodina= pozostáva len z rodičov a detí; rozšírená v modernej spoločnosti
– rozšírená rodina= súčasťou rodiny sú nielen rodičia a ich deti ale aj iný členovia rodiny(starí rodičia, tety, strýkovia, bratranci, sesternice)

AUTORITA (MOC, PRESTÍŽ, STATUS)

 • patriarchát (otec)
 • matriarchát (matka)
 • egalitárna rodina (obidvaja majú moc)

PÖVOD POTOMSTVA

 • patrlineárny (pôvod detí sa odvádza od otca; Čína, Japonsko)
 • matrilineárny (od matky; Židia)
 • bilaterálny (z obidvoch strán; Slovensko)

KRITÉRIA MANŽELSTVA

 • usporiadanie manželstva
 • monogamia (1 muž a 1 žena); homosexuálne, heterosexuálne; E­urópa
 • polygamia (1 muž a viac žien= polygamia- Arabské krajiny, Afrika; 1 žena a viac mužov= polyandria- Mongolsko, Tibet)
 • skupinové manželstvo (viac mužom a viac žien; sekty, kmene)

VÝBER PARTNERA

 • endogamické (partneri pochádzajú z tej istej vrtvy)
 • exogamické (partneri pochádzajú z rozličných sociálnych alebo etnických skupín)

MODEL RODINNEJ VÝCHOVY

 • direktívna metóda – založená na autorite rodičov a poslušnosti dieťaťa bez možnosti podieľať sa na rozhodovaní, predkladať a obhajovať vlastné záujmy
 • demokratická výchova – deti sú vedené k tomu aby sa postupne stávali rovnocennými partnermi rodičov, aby sa podieľali na rozhodovaní a preberaní zodpovednosti za svoje činy
 • liberálna výchova – podobná demokratickej výchove, deti sú viac ponechané sami na seba, zostávajú bez kontroly a prípadné zlé návyky nie sú korigované
 • výchova založená na prehnanej starostlivosti o potomstvo – cieľom je odstrániť mu z cesty všetky prekážky a prebrať zaňho zodpovednosť, vedie k strate iniciatívy dieťaťa ktoré sa stáva od rodičov závislé lebo nemalo možnosť získať dôveru vo vlastné schopnopsti

ŽIVOTNÝ CYKLUS RODINY

 • výber partnera
 • vznik manželstva
 • trvanie manželstva
 • zánik manželstva

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.