Kultúra

charakteristika = kolektívny ľudský produkt, ktorý zahŕňa všetko čím sa odlišujeme od zvierat; názory, myšlienky, gestá, reč, obliekanie…; vyjadruje súhrn hmotných aj nehmotných hodnôt ktoré ľudstvo vytvorilo v procese spoločensko-historickej praxi je to špecifický ľudský spôsob organizácie socio-kultúrny priestor – kultúra je obmedzená hranicami štátu, každá kultúra je jedinečná a neopakovateľná KULTÚRU MÔŽEME ROZDELIT NA MATERIÁLNU A DUCHOVNÚ prvky […]

 • charakteristika = kolektívny ľudský produkt, ktorý zahŕňa všetko čím sa odlišujeme od zvierat; názory, myšlienky, gestá, reč, obliekanie…; vyjadruje súhrn hmotných aj nehmotných hodnôt ktoré ľudstvo vytvorilo v procese spoločensko-historickej praxi
 • je to špecifický ľudský spôsob organizácie
 • socio-kultúrny priestor – kultúra je obmedzená hranicami štátu, každá kultúra je jedinečná a neopakovateľná

KULTÚRU MÔŽEME ROZDELIT NA MATERIÁLNU A DUCHOVNÚ

 • prvky materiálnej kultúry: predmety, ktoré sú výsledkom zámerne vykonanej ľudskej práce, prostriedky výroby i jej produkty, hmotné prostredie (diaľnice, parkoviská, mosty, budovy) a pretvorená príroda krajiny (pole, park)
 • prvky nemateriálnej kultúry:

HODNOTY

 • predstavy ľudí a ich ciele, rieši sa tam čo je vhodné a nevhodné, dobré a zlé; často ľudia zoraďujú do rebríčkov; ľudstvo uznáva – rodina, láska, priateľstvo, zdravie, život, šťastie, vzdelanie, materiálna hodnota

NORMY

SYMBOLY

 • skutočnosti, ktoré nesú určitý význam; sú jasné, jednoznačné; verbálne symboly (systém znakov, ktorý nazývame reč); neverbálne symboly (všetko kde nepoužívame slovo ale len symbol – podávanie rúk); umenie (symbolicky vyjadruje skutočnosť):

UMENIE

 • vysoké umenie (originály v múzeách)
 • masové umenie (sprostredkúva jasnú informáciu; populárne piesne, klipy, seriály)
 • ľudové umenie (tradície v rámci nejakej kultúry)
 • súbor informácii, ktoré sa posúvajú z generácie na generáciu; formy: príslovia a porekadlá, filozofia na podstatu bytia a existencie, náboženské predstavy

IDEOLÓGIA

 • vytvorila si ju skupina ľudí a verí tomu; súbor názorov

SOCIÁLNE INŠTITÚCIE

 • prenášajú kultúru (overené prvky kultúry) z generácie na generáciu; inštitúcie – školstvo, zdravotníctvo, vojenská kultúra, bankovníctvo, ro­dina

ORGANIZÁCIE

 • konkrétne zariadenie(in­štitúcia)

FUNKCIE KULTÚRY

 • humanizačná, civilizačná, poznávacia, výchovná, vzdelávacia, adaptačná, socializačná, normatívna, kompenzačná, rekreačná, sociálne terapeutická

VNÍMANIE KULTÚRY

 • každý ju vníma podľa seba
 • entocentrizmus = moja kultúra je najlepšia, jediná správna, iné kultúry pokladáme za abnormálne (napr. umiernený = misionár, hudba; radikálne= zbrane, vojny, prevraty)
 • relativizmus = všetky kultúry sú jedinečné, neopakovateľné, každá kultúra má nárok aj na normy ktoré my neuznávame a ospravedlňujú ich (obriezka, ľudožrúti, obetovanie zvierat a ľudí, trest smrti)

DEĽBA KULTÚRY

 • dominantná kultúry = hlavná kultúra v rámci socio-kultúrneho priestoru; na Slovensku- kresťanské tradície; prezentovaná inštitúciami
 • subkultúra = vlastná kultúra, je kultúra menšej skupiny ľudí v rámci dominantnej kultúry; vieme rok vzniku subkultúry a aj miesto; viaže sa na nejakú sociálnu skupinu (napr. spojené s hudbou, náboženstvom); spočiatku existujú len na určitom území a potom expanzuje do iných končín sveta; majú svoj svetonázor (opozičné alebo pomenené oproti dominantnému); viaže sa na symboly, má svojský štýl obliekania; niektoré majú svoju literatúru (napr. židovská komunita, komunita Vietnamcov, komunita homosexuálov, subkultúra mladých)
 • kontrakultúra = je proti dominantnej kultúre (napr. anarchisti, bezdomovci, sprejeri, gangy)

KULTÚRNA ZMENA

 • endogénna zmena = vyplýva z vnútra samej kultúry, nie sú zásahy zvonka, pomalý proces
 • exogénna zmena = vnímame zmeny, akulturácia (zmena kultúry zvonka), má 2 formy: z migrácie obyvateľstva alebo z rôznych vplyvov (amerikanizácia napr.); zmena životného štýlu, obliekania, stravovania; pôvodné hodnoty vymierajú

KULTÚRNE DEDIČSTVO

 • prvky kultúry, ktoré sa v minulosti osvedčili a majú trvalejšiu platnosť

MASOVÁ KULTÚRA

 • kultúra dostupná a zrozumiteľná, určená čo najširšiemu okruhu ľudí, spätá s industriali­záciou, urbanizáciou a rozvojom masmediálnych prostriedkov (noviny, televízia, internet, rozhlas), ktorá dokáže ovplyvniť názory, postoje a konanie veľkého počtu ľudí, čo vedie k určitej štandardizácii a negatívne sa prejavuje napr. priemernosťou, pasívnym a konzumným spôsobom života, šírením negatívnych vplyvov

KULTÚRNE UNIVERZÁLIE

 • prvky kultúry spoločné pre všetky sociokultúrne systémy (napr. fakt že každá spoločnosť používa nejaký jazyk, má nejaký postoj k nadprirodzenu, vytvára si nejaké umenie)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.