Socializácia, rola, status

 • socializácia- proces, ktorým sa jedinec začleňuje do sociálnej skupiny; trvá celý život, ale mimoriadne dôležité je obdobie detstva a dospievanie
 • výsledkom socializácie je vytvorenie sociálnej identity človeka (pretvorenie biologickej bytosti na sociálnu bytosť)

SOCIALIZÁCIA

 • zámerná socializácia- spôsobená cieleným úsilím rodičov, učiteľov, ich ovplyvňovaním, vychovávaním a vyučovaním
 • nezámerná socializácia – proces každodenného vplyvu rodičov a ďalších sociálnych zdrojov v neformálnych situáciách, ktoré jedinec pozoruje a ktorých je účastníkom
 • primárna socializácia – uskutočňuje sa v rannom veku v rodine a v malej príbuzenskej skupine a vďaka nej je jedinec integrovaný do systému rodiny i do systému spoločnosti
 • sekundárna socializácia – deje sa v období dospelosti a spočíva v tom, že ľudia sa na základe sociálnych znakov a zručností, ktoré sú výsledkom primárnej fázy socializácie, vyrovnávajú s novými životnými situáciami a osvojujú si nové roly

Niektoré socializačné etapy sú v podstate nezastupiteľné a ak sa neodohrajú v danom vekovom období, nemožno ich už takmer nikdy dohnať (rečové schopnosti, vznik empatie a dôvery). Socializácia sa uskutočňuje formou základných mechanizmov sociálneho učenia- sociálnym spevňovaním (imitácia, empatia), učením sa na základe modelov a vzorov (identifikácia) a verbálnym vedením (slovné inštrukcie, zámerná výchova)

STRÁNKY A CIELE SOCIALIZÁCIE

 • začlenenie jedinca do sociálnych vzťahov- s cieľom naučiť sa hrať sociálne roly
 • enkulturácia – včlenenie indivídua do sociokultúrneho kontextu spoločnosti
 • personalizácia – vytvorenie jedincovej osobnosti a identity
 • resocializácia – opätovná socializácia jedinca, u ktorého sa už raz proces socializácie uskutočnil; dochádza k nej pri vstupe do úplne nového prostredia a závisí od schopnosti jedinca adaptovať sa
 • reedukcia – forma resocializácie; ide o prevýchovu a uplatňuje sa u osôb s poruchami správania alebo s patologickým správaním; využíva psychologické, pedagogické a sociálno-terapeutické postupy, ktoré vedú k návratu do normálneho života
 • sociálna pozícia, rola, status a prestíž vyjadrujú postavenie jedinca v skupine a úlohy s tým späté
 • pozícia – situuje sociálny subjekt na určité miesto v sociálnom priestore vzhľadom na ostatné subjekty
 • status – postavenie človeka v skupine, ktoré mu dáva určité možnosti, právomoci i povinnosti a ktoré je spojené s určitou mierou ocenenia(prestíže) u ostatných ľudí
 • atribúty prestíže – dôležitosť, úcta, vážnosť, autorita, dobré meno, vplyv, rešpekt
 • rola – vyjadruje očakávanie sociálneho konania, očakávanie že subjekt sa bude správať spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu; Sociálna rola má v rámci skupiny hierarchickú podobu a spoluvytvára hodnotovú orientáciu osobnosti

SOCIÁLNE ROLY

 • konvergentné roly – roly, ktoré jednotlivcovi vyhovujú a identifikuje sa s nimi, prípadne si ich čiastočne upraví
 • divergentné roly – roly, ktoré jedincovi nevyhovujú, vnútorne sa od nich dištancuje i keď navonok sa môže tváriť, že ich príma

V súvislosti s výkonom sociálnych rol môže dôjsť k rolovým konfliktom, ktoré delíme na interpersonálne (konflikt medzi dvoma či viacerými rolami, ktorý vychádza z konfliktu záujmov- je ťažké byť zároveň napr. otcom i manažérom) a intrapersonálne (konflikt osobnosti a roly, odmietanie roly, konflikt vo vnútri roly- napr. riaditeľ musí pre porušenie disciplíny vyhodiť svojho najlepšieho priateľa)

STATUS

 • vrodený status – pohlavie, rasa, pôvod
 • získaný status – je ovplyvnený naším úsilím, napr. vzdelanie, povolanie, majetok
 • vnútorný status – nezamestnanosť (nezapríčinená jedincom), zdravotné postihnutie

Snaha zviditeľniť status vedie k používaniu tzv. statusových symbolov, napr. kancelária, vojenské dištinkcie, vedecké a akademické tituly, oblečenie

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.