Sociálna skupina, znak, vstup, kritéria, rozhodnutia v sociálnych skupinách

 • skupina = množstvo jedincov, v ktorom vzťahy medzi jednotlivými členmi sú pravidelné a majú na rozdiel od agregátov trvalejší charakter

CHARAKTERISTIKA

 • väzby medzi členmi skupiny – interakcia, podľa určitých pravidiel
 • prináležitosť – skupina sme my
 • skupinová identita – ako nás vidia iný
 • hodnoty, ciele, štýly (obliekania, života..)
 • ak sú splnené všetky charakteristiky = sociálna skupina; pokiaľ čo i len jedna charakteristika chýba= agregát (napr. cestujúci v MHD, ľudia v obchode…)
 • ak sa stane výnimočná situácia, z agregátu sa môže stať sociálna skupina
 • každá skupina má svoju štruktúru, v ktorej jednotlivý členovia dostávajú určitú pozíciu, ktorá je spätá s úlohami, povinnosťami a právomocou
 • vo veľkých skupinách má moc a rozhodovacie právo moci len malý počet členov, medzi ktorými tiež existuje určitá hierarchia, na vrchole je vodca skupiny
 • podľa vzťahu členov skupiny k vodcovi a podľa spôsobu, akým vodca uskutočňuje svoje rozhodnutia, rozlišujeme:
  • inštrumentálny (formálny) vodca – jeho moc a autorita vyplýva z jeho postavenia, jeho rozhodnutia ostatný rešpektujú lebo musia
  • afektívny (neformálny) vodca – ostatní ho prirodzene a dobrovoľne rešpektujú, má prirodzenú autoritu a charizmu vyplývajúcu z jeho osobných vlastností a odborných znalostí

ROZDELENIE SKUPÍN

PODĽA VEĽKOSTI

 • malé – 3 až 20 členov, bezprostredná priama interakcia, nepísané pravidlá, nepísaná kontrola
 • stredné – 20 až 50 členov
 • veľké – nad 50 členov, nepriama interakcia, hierarchia, formálnejšie pravidlá

PODĽA SPÔSOBU ICH VZNIKU

 • formálne – pevná štruktúra, formálne stanovené normy a sankcie za ich porušenie, oficiálny vznik, registrácia, formálny vodca, stredne veľké až veľké skupiny
 • neformálne – bezprostredná interakcia medzi členmi skupiny, nepísané pravidlá, afektívny vodca s prirodzenou autoritou, neformálna kontrola, vznikajú spontánne, malé až stredne veľké skupiny

PODĽA VNÚTORNÝCH ZNAKOV SKUPINY

 • primárne – medzi členmi existujú časté, relatívne intímne, priame emocionálne určené osobné vzťahy (kamaráti, rodina, susedia)
 • sekundárne – neosobné, menej emocionálne vzťahy medzi členmi, racionálna organizácia, spoločný cieľ

PODĽA TYPU SOLIDARITY ČLENOV A ČLENSKEJ PRÍSLUŠNOST

 • vnútorné (členské) – skupiny do ktorých jedinec patrí
 • *vonkajšie** – skupiny, do ktorých jedinec nepatrí, prípadne sa od nich dištancuje
 • referenčné – skupiny, s ktorými sa jednotlivec porovnáva, hodnotí ich na základe toho či do nich chce patriť (pozitívne) alebo nechce (negatívne)

PODĽA TYPU ČLENSTVA

 • dobrovoľné – jedinec do nich dobrovoľne a vedome vstupuje, stotožňuje sa s nimi
 • automatické – (napr. rodina- stáva sa automaticky členom narodením)
 • donucovacie – jedinec je napriek svojmu nesúhlasu donútený do nich vstúpiť (väzenie)
 • utilitárne – skupiny, do ktorých vstupujeme kôli výhodám, ktoré nimi získame (napr. škola)

PODĽA PRÍSTUPNOSTI SKUPINY

 • inkluzívne – členom sa môže stať každý
 • ohraničené – skupiny, ktoré stanovujú nie veľmi náročné podmienky na získanie členstva
 • exkluzívne – stanovujú náročné podmienky na získanie členstva a prísne ich kontrolujú

PODĽA TRVANIA SKUPINY

 • krátkodobé – vznikajú so zámerom dosiahnuť určitý cieľ
 • trvalejšie – skupiny ktoré sú dlhodobejšie, ale po určitom období sa rozpadnú (trieda, pracovný kolektív)
 • stále – skupiny do ktorých človek patrí v optimálnych podmienkach po celý život (rodina, priatelia, cirkev)

PODĽA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

 • priestorovo rozptýlené – sú len v písomnom, telefonickom alebo internetovom spojení (napr. členovia kurzu realizovaného prostredníctvom internetu)
 • trvalo zhromaždené – vzniknú s určitým cieľom pre ktorý je nevyhnutná osobná účasť všetkých členov (napr. školenie)
 • pravidelne sa schádzajúce (napr. žiaci v škole, členovia krúžku, kolektív spolupracovníkov)

PODĽA ZAMERANIA SKUPINY

 • zárobkové
 • záujmové
 • príbuzenské
 • priateľské
 • skupiny zabezpečujúce duchovné potreby
 • skupiny zabezpečujúce sociálnu solidaritu
 • svojpomocné
 • nátlakové
 • vzťahy medzi jednotlivými skupinami môžu byť:
 • nepriateľské
 • indiferentné = ľahostajné
 • kooperatívne = nápomocné

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.