Biológia

Ekologické problémy ľudstva

GLOBÁLNE EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Sú to nepriaznivé vplyvy (zásahy do prírody), ktoré ovplyvňujú život všetkých obyvateľov sveta (ich zdravie, výživu, prežitie…). Mení sa klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. Stručný prehľad globálnych ekologických problémov: znečisťovanie ovzdušia poškodzovanie zdravia ľudí populačná explózia – problém výživy ľudstva kyslé dažde skleníkový efekt zväčšovanie ozónovej diery znižovanie tvorby kyslíka znečisťovanie vôd […]

čítajte viac

Formy ochrany prírody

Ochrana prírody Ochranu prírody rozdeľujeme na územnú a druhovú. Územná ochrana zahŕňa osobitnú ochranu na vymedzenom území. Druhová ochrana je osobitná ochrana druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín. V SR platí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vymedzuje veľkoplošné a maloplošné chránené územia, zásady ochrany prírody, vymedzuje ochranu chránených území, chránených druhov organizmov…Pre územnú ochranu […]

čítajte viac

Ekosystém

súbor všetkých organizmov; ekologický systém, ktorý tvorí spoločenstvo organizmov je základnou funkčnou jednotkou prírody, ktorú charakterizujú potravové vzťahy, tok látok a energie Základné zložky ekosystému: Producenti – autotrofné organizmy, ktoré produkujú organické z anorganických látok –rastliny Konzumenti – heterotrofné organizmy, ktorí získavajú organickú hmotu z autotrofných organizmov – bylinožravce, mäsožravce a všežravce Reducenti – Dekompozitory – živia sa rozkladom organickej hmoty – baktérie a huby Typy […]

čítajte viac

Charakterizujte pojem populácia

Vymenujte základné štruktúrne znaky populácie a na príklade konkretizujte hustotu populácie. Uveďte vzťahy medzi populáciami a medzi organizmami. Populácia je súbor jedincov jedného druhu všetkých vývinových stupňov, ktoré žijú v spoločnom ohraničenom priestore v určitom čase a ktoré sú vzájomne viazané predovšetkým reprodukčnými vzťahmi (môžu si vymieňať genetické informácie). Štrukturálne znaky populácie: Počet jedincov v určitom priestore udáva […]

čítajte viac

Ekologická valencia

EKOLGICKÁ VALENCIA je ohraničená svojím minimom a maximom sú to najnižšie a najvyššie hodnoty faktorov, pri ktorých je organizmus schopný prežiť; stredné hodnoty predstavujú optimum je dôležité, aby všetky podmienky prostredia boli v rozmedzí ekologickej valencie, ináč organizmus uhynie podľa ekol. valencie: – Euryekné organizmy – majú širokú ekol. valenciu – Stenoekné organizmy – majú úzku ekol. valenciu faktor, […]

čítajte viac

Ekológia

Ekológia je slovo odvodené od gréckeho oikos- dom, obydlie, logos- veda. Tento termín zaviedol do biológie nemecký zoológ a filozof E. Haeckel. Je to vedný odbor, ktorý skúma vzťahy organizmov k prostrediu, v ktorom žijú a vzťahy medzi organizmami navzájom. Delí sa na Všeobecná ekológia skúma základné procesy, kolobehy a biomy Špeciálna ekológia skúma vybraté organizmy a ekosystémy […]

čítajte viac

Typy génových mutácií

Génové mutácie Génové mutácie sú malé zmeny genetickej informácie, ktoré postihujú malý počet nukleotidov, väčšinou len jeden. Preto sa nazývajú aj bodové mutácie. Účinok takejto mutácie na gén je rôzny. Mutovaný gén (mutantná alela) si môže zachovať plnú funkčnosť oproti pôvodnému génu, ale tak isto môže jediná mutácia (napr. zámena nukleotidu na jednom mieste) viesť […]

čítajte viac

Genetické mutácie

Genetické mutácie sa v dnešnej dobe čo raz vo väčšej miere vyskytujú medzi nami. Ide o náhle zmeny na úrovni genetického materiálu, ktoré sa prejavujú v zmene primárnej štruktúry nukleovej kyseliny. Organizmus si mutácie nevyberá, vznikajú náhodne. Aj napriek veľkému výskytu mutácií vo svete, ľudia majú málo informácií, a tak vznikajú rôzne predsudky napr. pred ľuďmi postihnutými chorobami […]

čítajte viac

Mendelove zákony

J.G.Mendel formuloval v roku 1865 pravidlá pre dedičnosť kvalitatívnych znakov = Mendelove zákony. Jeho koncepcia dedičnosti = mendelizmus Jej základnou metódou je kríženie – hybridizácia (sledovanie znakov potomstva získaného pohlavným rozmnožovaním). Kríženec – hybrid je potomok vzniknutý krížením. Symbolika Monogénne znaky sú znaky podmienené jedným génom (2 alely). Kvalitatívne znaky sú monogénne. Alely vyjadrujem veľkými písmenami A alebo malými písmenami a […]

čítajte viac

Dedičné choroby

Dedičné choroby Medicína v súčasnosti pozná asi 2000 dedičných chorôb. Sú to choroby, ktoré sa za zvyčajných životných podmienok s takmer stopercentnou istotou prejavujú u jedincov s určitými charakteristickými odchýlkami genotypu. Dispozície vrodené predpoklady alebo náchylnosť k určitým ochoreniam. Aby sa ochorenie rozvinulo musia pôsobiť určité faktory prostredia (zložka potravy, prostredie, počasie…) Dôležitá je prevencia – vyhýbanie sa negatívnym vplyvom prostredia. Dedičné […]

čítajte viac