O nás

Cieľom fakulty je zabezpečovať širokospektrálne a pružné vzdelanie, ktoré je založené na najnovších vedeckých poznatkoch. Zároveň dbá na to, aby sa absolventi čo najlepšie dokázali uplatniť v praxi. Tiež sa sústreďuje na prípravu budúcich učiteľov a vychovávateľov tak, aby v čo najväčšej miere prispela k rozvoju ako samotného regiónu, tak celej krajiny.

Uplatnenie

Absolventi sa v závislosti na vyštudovanom odbore uplatnia ako vychovávatelia, pedagógovia voľného času, animátori, odborní pedagógovia, v sociálnej oblasti, pedagógovia predškolskej a mimoškolskej pedagogiky, pomocní učitelia, učitelia základných a stredných škôl, v štátnej a súkromnej sfére pre oblasť školstva, prekladatelia, poradcovia pre oblasti školstva či v oblasti kultúry.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade prekročenia plánovaného počtu študentov na bakalárskych študijných programoch bude pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie. Po posúdení splnenia základných podmienok prijatia na štúdium budú prijatí ti uchádzači, ktorí dosiahli v jednotlivých kritériách v súčte najvyšší počet bodov.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno