Písanie titulov za menom a pred menom: ktorý kam patrí?

19. 7. 2022 | PR články

Akademické titulyPísanie titulov patrí k najväčším orieškom korešpondencie. Pred, za, alebo radšej vôbec nezmieňovať? A kde písať bodky a medzery? Naštudujte si, ako správne uvádzať tituly a už nikdy v tom nebudete mať chaos. Najviac urobíte skvelý dojem pri akejkoľvek korešpondencii!

Akademické tituly a ich skratky

Než sa pustíme do písania správneho poradia, prejdime si jednotlivé skratky titulov. I tu je totižto hneď niekoľko nástrah a to vo forme čiarok, medzier a veľkých písmen.

  • Bc., BcA., Ing., Mgr., MgA. – Jedná sa o vysokoškolské tituly známe ako bakalár, inžinier a magister. Udeľujú sa absolventom bakalárskych a magisterských odborov vysokoškolského štúdia. Bakalárske štúdium (Bc.) obvykle predchádza nadväzujúcemu magisterskému štúdiu (Ing., či Mgr.). Nie je teda potrebné uvádzať oba tituly, ale len ten vyšší (Ing., či Mgr.).
  • DiS. – Neakademický titul diplomovaný špecialista, ktorý dostane absolvent po riadnom ukončení vyššej odbornej školy. Býva často porovnávaný s bakalárskym štúdiom (Bc.). Na rozdiel od bakalárskeho štúdia na štátnych (často bezplatných) vysokých školách býva štúdium na vyššej odbornej škole spoplatnené a zamerané viac na prax.
  • MBA, BBA, MPA, DBA, LL.M. aj. – Spadajú pod neakademické, profesijné tituly, ktoré udeľujú inštitúcie po absolvovaní profesných programov. Najčastejšie sa môžete stretnúť so skratkou MBA  (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws), prípadne DBA (Doctor of Business Administration). Štúdium na týchto inštitútoch spadá pod celoživotné kariérne vzdelávanie a vyhľadávajú ho hlavne vedúci pracovníci, ktorí sa chcú ďalej manažérsky i odborne rozvíjať a posunúť v kariére v rôznych online študijných programoch MBA.
  • PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr. ThDr., ThLic. – Tituly udeľované po zložení rigoróznej skúšky, pričom túto skúšku môžu skladať len tí, ktorí sú už absolventmi magisterského študijného programu. Ľudovo sa im hovorí „malý doktorát“.
  • MUDr., MDDr., MVDr. –  Tituly udeľované po absolvovaní lekárskych odborov, kde je rigorózna skúška klasickou štátnou skúškou, ktorou sa zakončuje magisterský študijný program.
  • PhD. – Najvyšší možný titul, ktorého je možné štúdiom dosiahnuť. Označuje nositeľa doktorátu, teda absolventa doktorandského štúdia na univerzite. Ľudovo sa mu hovorí „veľký doktorát“.
  • CSc. a DrSc. – Kedysi hojne používané tituly, ktoré dne nahradil jeden univerzálny a to PhD. Kandidát vied (CSc.) a doktor vied (DrSc.) sa v dnešnej dobe už neudeľuje, ale naraziť na ne stále môžeme u ľudí, ktorí ich dostali v minulosti.
  • doc. a prof. –  Vedno – pedagogické hodnosti vysokoškolských pedagógov (docent, profesor), ktoré sa na rozdiel od titulov píšu s malým počiatočným písmenom.

Ktoré tituly sa píšu za menom?

Za menom sa najčastejšie píšu neakademické tituly, ako je DiS., MBA, LL.M. a im podobné. Z akademických titulov sa za menom píše ten najvyšší, teda PhD. a jeho staršie podoby CSc. a DrSc. 

Ktoré tituly sa píšu pred menom?

Pred menom sa píšu tituly Bc., BcA., Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. A ďalšie tituly udeľované po rigoróznej skúške. Pred menom takisto píšeme hodnosti doc. a prof. 

Viac titulov, jedno meno

Pokiaľ získa jedna osoba viac titulov, zapisujú sa v poradí, v ktorom boli získané. To samozrejme neplatí o tituloch, ktoré sú „nadstavbou“ predchádzajúceho štúdia. Napríklad: po ukončení magisterského štúdia práv získame titul Mgr. Rozhodneme sa v štúdiu práv pokračovať, dostaneme po absolvovaní rigoróznej skúšky titul JUDr., ktorý nahradí predchádzajúci Mgr.  

Tituly pred menom sa neoddeľujú čiarkami. Naopak, medzi tituly za menom je vždy potrebné vložiť čiarku. Pokiaľ je niekto držiteľom viac rovnakých titulov (napríklad z rôznych odborov a škôl), vkladá sa medzi ne latinská spojka „et“.

Praktická ukážka, ako písať tituly pred a za menom

RNDr. Peter Horváth, CSc.
Ing. Petra Kováčová, LL.M.
Ing. Mgr. Jan Novák
JUDr. Ing. Eva Doležalová, Ph.D.
Bc. Pavel Baláž, MBA
doc. PhDr. Aneta Dostálová, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Tomáš Molnár

Profesijné tituly sú stále viac oceňované

Ako sme už zmienili profesijné tituly, hlavne titul MBA sa teší čím ďalšej väčšej obľúbenosti. A nie je sa čomu čudovať – ich absolvovaním je možné si výrazne kariérne polepšiť a dosiahnuť na vyšší plat.

Pokiaľ vás zaujíma, aké sú finančné i ďalšie prínosy absolvovania MBA štúdia napríklad na inštitúte CEMI, najväčšej MBA škole v ČR a SR, pozrite sa na zaujímavé data z prieskumu priamo od absolventov.

Ďalšie články k téme