O nás

Hlavným cieľom fakulty je vychovať odborníkov schopných vytvoriť si celistvý obraz o svete, ktorý rešpektuje dôstojnosť človeka od počatia až po prirodzenú smrť podľa učenia Katolíckej cirkvi. Neoddeliteľnou súčasťou je prispievať k humanizácii ľudskej spoločnosti.

Študijné programy

Študenti získavajú vedomosti v oblastiach Fyzioterapie, Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Ošetrovateľstve, Rádiologickej technike, Urgentnej zdravotnej starostlivosti a Verejného zdravotníctva. Program Fyzioterapia je ďalej možné študovať na magisterskom a doktorandskom stupni.

Uplatnenie

Absolventi sa na základe vyštudovaného odboru uplatnia ako zdravotnícki pracovníci, ošetrovatelia, sestra/brat v ústavných zdravotníckych zariadeniach, v ambulantnej starostlivosti, laboratórni pracovníci, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári či v odbornom riadení a výskume.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva

Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48
340 1 Ružomberok

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - podmienky sú stanovené pre každý študijný odbor samostatne

Magisterské - písomný test

Kontakt

Fakulta zdravotníctva

Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48
340 1 Ružomberok