O nás

Fakulta poskytuje vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie lekárskych pracovníkov najmä v oblastiach ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiológie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy či dentálnej hygieny. Tiež sa podieľa na tvorbe legislatívy na Ministerstve zdravotníctva SR či na spolupráci pri ochrane verejného zdravia s príslušnými orgánmi.

Uplatnenie

Absolventi fakulty nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári, rádiológovia či sociálni pracovníci. Rovnako sa môžu uplatniť v riadení, kontroly, vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti, v zdravotných poisťovniach a tiež verejnej a súkromnej sfére.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín konania prijímacej skúšky: -

Prijímacia skúška sa koná vo všetkých študijných programoch okrem študijného programu Fyziologická a klinická výživa.

Prijímacia skúška je formou písomného testu z predmetov ako biológia a fyzika, Chémia či náuka o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Na študijné programy fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebná aj skúška telesnej zdatnosti.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom študijnom programe.

Aktuality

Kontakt

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava