O nás

Fakulta poskytuje vzdelávanie v dennej aj externej forme v štyroch akreditovaných odboroch. Cieľom fakulty je príprava odborníkov s požadovaným zdravotníckym vzdelaním podľa aktuálnych potrieb praxe a rozvoj vedeckého poznania v oblastiach štúdia. Okrem toho zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Uplatnenie

Úspešní absolventi sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti ako zdravotné sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a laboranti.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 13.6.2023
  • Termín skúšky z telesnej zdatnosti: 14.6.2023

Prijímacia skúška je formou písomného testu z biológie a fyziky alebo náuky o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Uchádzači o študijné programy fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť musia absolvovať skúšku z telesnej zdatnosti.

Magisterské štúdium (Fyzioterapia)

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023

Prijímacia skúška je formou didaktického testu v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore fyzioterapia.

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 70 € (denná forma štúdia)
  • 50 € (externá forma štúdia)

Aktuality

Kontakt

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica