O nás

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá sa monotematicky venuje zdravotníckemu vzdelávaniu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Je to štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá je tvorená štyrmi fakultami. Jej vedecko-výskumnú základňu tvoria viaceré univerzitné ústavy, ktoré organizačne spadajú pod jednotlivé fakulty.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti, v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach, v poisťovniach, na úradoch verejného zdravotníctva, inšpektorátoch práce či vo vzdelávaní a vedeckej práci v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Web

Kde nás nájdeš

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03 Bratislava

Fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  • Dentálna hygiena
  • Fyziologická a klinická výživa
  • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lekárska fakulta

  • Chirurgia
  • Vnútorné choroby
  • Všeobecné lekárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

  • Fyzioterapia
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Prihlášky a prijímačky

Termín podania prihlášky na všetky fakulty: 28.2.2023

Prijímacie skúšky na jednotlivé fakulty budú prebiehať v priebehu júna.

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie 50-70€

Aktuality

Kontakt

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03 Bratislava