O nás

Fakulta má akreditované programy verejného zdravotníctva vo všetkých troch stupňoch štúdia a niekoľko ďalších špecializačných programov. Jej cieľom je pripraviť odborníkov schopných riešiť problémy na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Medzi jej priority patria ochrana a podpora zdravia, epidemiológia, prevencia a zdravotnícky manažment. V oblasti výskumu skúma súvislosti medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, vo výskumných ústavoch, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe a samospráve, v zdravotných a sociálnej poisťovni, v poisťovniach v oblasti životného poistenia či vo farmaceutických firmách.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky
  • Uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 15. 6. 2023

Uchádzači budú prijatí na základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole.

Na prijatie do externej formy štúdia sú potrebné minimálne 2 roky práce v zdravotníctve.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí na základe úspešne ukončeného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo (poradovník na základe priemeru známok zo štátnicových predmetov).

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie bez prezenčnej prijímacej skúšky je 50€.

Aktuality

Kontakt

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava