O nás

Fakulta má akreditované programy všeobecného lekárstva a niekoľkých ďalších špecializačných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Jej cieľom je pripraviť odborníkov schopných riešiť problémy na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Medzi jej priority patria ochrana a podpora zdravia, epidemiológia, prevencia a zdravotnícky manažment. V oblasti výskumu skúma súvislosti medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, vo výskumných ústavoch, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe a samospráve, v zdravotných a sociálnej poisťovni, v poisťovniach v oblasti životného poistenia či vo farmaceutických firmách.

Kde nás nájdeš

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test v rozsahu gymnaziálneho učiva biológie a chémie (90 otázok)

Magisterské

  • test v rozsahu predmetov bakalárskeho štúdia - environmentálne zdravie, manažment, štátny zdravotný dozor, epidemiológia, bioštatistika a informatika (120 otázok)
  • študentom, ktorí dosiahli na bakalárskom štúdiu priemer do 1,40 bude prijímacia skúška odpustená

Prijímacie konanie na štúdium v externej forme je bez prijímacej skúšky.

Kontakt

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava