O nás

Fakulta má akreditované programy verejného zdravotníctva vo všetkých troch stupňoch štúdia a niekoľko ďalších špecializačných programov. Jej cieľom je pripraviť odborníkov schopných riešiť problémy na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Medzi jej priority patria ochrana a podpora zdravia, epidemiológia, prevencia a zdravotnícky manažment. V oblasti výskumu skúma súvislosti medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí.

Uplatnenie

Absolvent fakulty sa uplatní na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, vo výskumných ústavoch, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe a samospráve, v zdravotných a sociálnej poisťovni, v poisťovniach v oblasti životného poistenia či vo farmaceutických firmách.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky
  • Uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 15. 6. 2023

Uchádzači budú prijatí na základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole.

Na prijatie do externej formy štúdia sú potrebné minimálne 2 roky práce v zdravotníctve.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí na základe úspešne ukončeného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo (poradovník na základe priemeru známok zo štátnicových predmetov).

Poplatok za prijímacie konanie: Materiálne zabezpečenie bez prezenčnej prijímacej skúšky je 50€.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ďalej SZU ponúka?

Študentské mobility/Erasmus+

  • Erasmus+ program Európskej únie zahrňujúci medzinárodné projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania, športu a aktivít mládeže. V rámci tohto programu môžu univerzity získať od Európskej komisie, ako výkonného orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje odborné aktivity. Oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných programom ERASMUS+ dostane vysoká škola až po pridelení ERASMUS CHARTER for HIGHER EDUCATION – ECHE, ktorú si vysoká škola musí predtým vyžiadať od Európskej komisie. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave požiadala o ECHE a bola jej udelená v roku 2014 a odvtedy je oprávnená realizovať a realizuje mobility v rámci programu ERASMUS+.

Ubytovanie a stravovanie

  • Slovenská zdravotnícka univerzita poskytuje vo svojich ubytovacích zariadeniach ubytovanie účastníkom školiacich akcií, študentom SZU a v prípade záujmu a voľnej kapacity, i ostatným organizáciám, jednotlivcom i skupinám. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, V Bratislave s možnosťou Wi-Fi pripojenia vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia, celodenného stravovavnia podľa aktuálneho jedálneho lístka. Pripravíme aj menu podľa želania, úpravu stolovania na rôzne príležitosti.

Univerzitná knižnica

  • Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na medicínu a príbuzné študijné odbory. Študenti tu nájdu všetky potrebné materiály k štúdiu a aj inú doplňujúcu literatúru.

Kontakt

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava