Geografia

Kategorizácia chránených častí prírody na území SR

oblasť, chránená štátom, pretože predstavuje významnú biologicko-geografickú oblasť nachádzajú sa na ňom: biotopy európskeho významu, biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu, biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, významné krajinné prvky alebo, územia medzinárodného významu Chránená krajinná oblasť územie s rozlohou nad 1000 ha, platí 2. stupeň ochrany, má charakteristický vzhľad krajiny alebo špecifické formy historického […]

čítajte viac

Natalita, mortalita

natalita pôrodnosť v súčasnosti má klesajúcu tendenciu vysokú pôrodnosť majú zaostalé krajiny, nízku rozvinuté, ale tento rozdiel sa postupne vyrovnáva mestské obyvateľstvo má nižšiu pôrodnosť ako vidiecke mortalia úmrtnosť má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, za posledných 30 rokov sa znížila na polovicu → vyššia životná úroveň, kultúrna vyspelosť, vedecký pokrok vysokú má Afrika, J a JV Ázia (20‰), nízku […]

čítajte viac

Prírodné pomery Austrálie a rozdelenie Oceánie

Austrália najmenší svetadiel, skladá sa z pevninovej Austrálie a ostrovnej Oceánie, tvorenej ostrovmi v Tichom oceáne Povrch Západoaustrálska plošina – ploché tabule s nadmorskou výškou 300m a vyvýšené časti (MacDonellove vrchy, Musgravove vrchy, Ayersova skala – najväčší skalný monolit na svete) Stredoaustrálska panva – plochá nížinná krajina s nadmorskou výškou do 100m, s rozsiahlymi artézskymi panvami bohatými na zásoby podzemnej vody Veľké predelové vrchy (Austrálske Kordillery) – […]

čítajte viac

Medzinárodné organizácie

IUCN Medzinárodná organizácia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov založená v Paríži v 1948, sídli vo Švajčiarsku združuje 83 krajín cieľ: pomáhať pri ochrane integrity a rozmanitosti prírody a zabezpečovať, aby využívanie prírodných zdrojov bolo spravodlivé a ekologicky trvalo udržateľné MaB Človek a biosféra cieľ: ochrana prírodnej a kultúrnej rozmanitosti, podpora vedy, výskumu a výchovy UNEP Správna rada […]

čítajte viac

Pásma na mape klimatických pásiem a národné parky

ekvatoriálne pásmo stále intenzita slnečného žiarenia, teplota, zrážky počas celého roka teploty: 24–28° C, veľká vlhkosť, výdatné zrážky – 1000–3000 mm subekvatoriálne pásmo rovníkové monzúny, striedanie vlhkej a suchej vzduchovej hmoty teploty: 25° C, môžu dosahovať až 30–35°C, zrážky: obdobie sucha – 300–400 mm, obdobie dažďov – 1500–3000 mm tropické pásmo suchý vzduch s malou oblačnosťou teploty: vyše 40° C, minimálne zrážky: pod […]

čítajte viac

Lesy na Zemi, ich rozšírenie, aké typy pôd sú v konkrétnych oblastiach

tropické dažďové lesy na rovníku, vždy zelené, bujné a husté vysoké až 60 m – liany, popínavé rastliny, palmy, paprade, kry, byliny, liany červeno-žlté pôdy savanové lesy trávy, menej zastúpené sú kry a stromy (akácie, eukalypty, baobaby) červené pôdy monzúnové lesy púšte a polopúšte – na obratníkoch xerofyty – tvrdolisté sivozelené trávy, sukulenty – kaktusy, agáva pôdy piesočnatých, kamenistých, hlinitých a štrkových púští […]

čítajte viac

Latinská Amerika a Južná Amerika, povrch Južnej Ameriky

Latinskú Ameriku tvorí Stredná a Južná Amerika Povrch Guayanská a Brazílska vysočina – geologicky najstaršia časť kontinentu medzi týmito celkami sa rozprestierajú nížiny – Orinocká, Amazonská, Laplatská a plošiny Gran Chaca, rovinatá Pampa a na juhu Patagónska plošina veľkú časť vypĺňajú horské pásma – Kordilery, ktoré na severe Strednej Ameriky prechádzajú do Ánd, v nich sa nachádza 50 činných sopiek […]

čítajte viac

Zahraničný obchod

zaisťuje výmenu tovarov medzi rôznymi štátmi hlavnou úlohou je zabezpečiť dovoz (import) nedostatkových surovín a tovaru a vývoz (export) prebytkových surovín tovaru 1) platobná bilancia súhrn všetkých príjmov a výdavkov v styku so zahraničím aktívna – ak prevládajú príjmy nad výdavkami pasívna – výdavky prevládajú nad príjmami, krajina je zadlžená Zahraničný obchod Slovenska patríme do Svetovej obchodnej organizácie WTO […]

čítajte viac

Poľnohospodárstvo

Činitele ovplyvňujúce lokalizáciu, typy poľnohospodárskej krajiny, poľnohospodár­sku pôdu primárna sféra hospodárstva slúži na uspokojenie základných ľudských potrieb a je zdrojom potravín hlavým obsahom je prvovýroba lokalizačné činitele: prírodné – klíma (teplota, zrážky, svetlo), pôdy (typ, druh, úrodnosť), reliéf (výška) socioekonomické – úroveň spoločnosti, doprava, trh, vlastníctvo pôdy, pracovná sila, veľkosť poľnohospodárskeho závodu, mechanizácia, chemizácia, intenzita výroby rastlinná výroba základom […]

čítajte viac

Zemský povrch a mapa

spôsoby, akými zobrazujeme zemský povrch prenesenie trojrozmernej zemepisnej siete do roviny → vzniká skreslenie 1) podľa druhu kartografického zobrazenia glóbusu do roviny azimutálne zobrazenie – vzniká pri zobrazeniach priamo na rovnú plochu, kedy sa rovina dotýka Zeme v 1 bode. kužeľové zobrazenie – vzniká zobrazením zem. povrchu na plášť kužeľa, ktorý sa dotýka Zeme na vedľajšej kružnici valcové zobrazenie – vzniká […]

čítajte viac