Kategorizácia chránených častí prírody na území SR

oblasť, chránená štátom, pretože predstavuje významnú biologicko-geografickú oblasť nachádzajú sa na ňom: biotopy európskeho významu, biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu, biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, významné krajinné prvky alebo, územia medzinárodného významu Chránená krajinná oblasť územie s rozlohou nad 1000 ha, platí 2. stupeň ochrany, má charakteristický vzhľad krajiny alebo špecifické formy historického […]

 • oblasť, chránená štátom, pretože predstavuje významnú biologicko-geografickú oblasť
 • nachádzajú sa na ňom: biotopy európskeho významu, biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu, biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, významné krajinné prvky alebo, územia medzinárodného významu

Chránená krajinná oblasť

 • územie s rozlohou nad 1000 ha, platí 2. stupeň ochrany, má charakteristický vzhľad krajiny alebo špecifické formy historického osídlenia
 • CHKO Biele Karpaty, Vihorlat, Cerová vrchovina, Záhoria, Ponitrie, Poľana, Malé Karpaty, Kysuce

Národný park

 • územie s rozmerov nad 1000 ha, ekosystémy nezmenené ľudskou činnosťou, prírodné dedičstvá, nadregionálne biocentrá, 3. stupeň ochrany
 • TANAP, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Muránska Planina, NP Veľká Fatra, NP Poloniny, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, Pieninský národný park

Chránený areál

 • územie s rozlohou do 1000 ha, ktoré zahŕňa biotopy európskeho alebo národného významu, 3. 4. alebo 5. stupeň ochrany
 • CHA Hate v obci Terchová – zachovalé prírodné močiare, Arborétum Mlyňany

Prírodná rezervácia

 • územie s rozlohou do 1000 ha, pôvodné alebo málo pozmenené biotopy európskeho alebo národného významu, 4. alebo 5. stupeň ochrany
 • NPR Morské oko, NPR Belianske Tatry

Prírodné pamiatky

 • územie s rozlohou do 50 ha, maloplošné ekosystémy s vedeckým, kultúrnym, estetickým významom, 4. alebo 5. stupeň ochrany
 • Jasovská jaskyňa, Jaskyňa Driny, Dobšinská ľadová jaskyňa

Endemit

 • rastlinný alebo živočíšny druh, ktorý je rozšírený len na určitom malom území a nikde inde
 • sekvojovec obrovský – Kalifornia, lemury – Madagaskar, hraboš tatranský – Karpaty, hatéria bodkovaná – Nový Zéland, Kanadský bobor – Kanada, koala, vtákopysk, klokan, wombat – Austrália

Glaciálny relikt

 • druh, ktorý bol u nás rozšírený počas ľadovej doby a zostal tu aj po ústupe ľadovca

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.