Ako si vybrať: Súkromná alebo verejná vysoká škola?

20. 1. 2016 | Inspirace

S novým rokom opäť prichádza aj obdobie, počas ktorého si budete podávať záväzné prihlášky na vysoké školy. Pre mnohých z vás práve tento životný krok znamená splnenie svojich snov. Túžite predsa objavovať nové miesta a spoznávať zaujímavých ľudí. Práve kvôli množstvu podobných aspektov toto rozhodnutie nepatrí medzi tie jednoduché. Vybrať si predsa máte budúcnosť a smer, ktorým sa chcete v živote uberať. Predtým, než sa pevne rozhodnete by ste mali poznať všetky svoje možnosti.

Súkromná alebo verejná vysoká škola?Pokiaľ patríte do skupiny tých ľudí, ktorých absolútne neláka štúdium v zahraničí, a oveľa radšej by ste študovali na území Slovenskej republiky je dôležité, aby ste sa zorientovali v informáciách o jednotlivých typoch vysokých škôl. „Študijné menu“ aj v roku 2016 ponúka potenciálnym študentom kvalitu a je len a len na vás, ktorú zo škôl si vyberiete. Základné pojmy, s ktorými by ste sa mali jednoznačne zoznámiť a zároveň si ich medzi sebou nemýliť sú tri – verejná, štátna a súkromná vysoká škola.

Menu číslo 1. – verejné vysoké školy

Vysoké školy, ktoré sa nachádzajú v tejto konkrétnej kategórii sú definované ako samosprávne a zároveň verejnoprávne inštitúcie. Ich zriadenie a zrušenie je možné len prostredníctvom zákona, ktorý taktiež ustanoví aj ich sídlo, zariadenie a názov. Medzi verejné vysoké školy patrí na území Slovenskej republiky napríklad Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Technická univerzita vo Zvolene a mnoho ďalších.

Menu číslo 2. – súkromné vysoké školy

Pod pojmom súkromné vysoké školy je potrebné predstaviť si právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Rovnako však môžu sídliť aj v niektorom z členských štátov Európskej únie, prípadne ďalších štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie. Dôležité však je, aby vláda Slovenskej republiky udelila v mene krajiny súhlas na pôsobenie. Medzi tieto vysokoškolské inštitúcie sa v našej krajine zaraďujú napríklad Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola Danubius, Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave alebo aj Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom a iné.

Menu číslo 3. – štátne vysoké školy

Práve do tretej kategórie sa zaraďuje najmenší počet vysokých škôl. Sú to totiž zdravotnícke, policajné a vojenské vysokoškolské inštitúcie. Vojenská vysoká škola ponúka štúdium tým, ktorí vykonávajú vojenskú službu. Cieľom policajnej vysokej školy je vzdelávanie odborníkov pre Policajný zbor a môžu tu študovať aj ľudia, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke školy zase pripravujú študentov pre rôzne pozície v rámci zdravotníckych zariadení. Na území Slovenskej republiky sa medzi tieto školy zaraďujú Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Akadémia Policajného zboru a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Ako si vybrať?

Na základe doterajších informácií by ste mali zvážiť, ktorý typ vysokej školy preferujete. Okrem zriaďovateľa je však medzi súkromnými a verejnými vysokými školami ešte niekoľko ďalších rozdielov. Tým najhlavnejším a najdôležitejším sú práve finančné prostriedky – známe aj ako školné. Pokiaľ budete študovať na verejnej vysokej škole v dennej forme štúdia a neprekročíte štandardnú dĺžku tohto štúdia o školné sa nemusíte starať, pretože ho jednoducho neplatíte. Tento poplatok ste však nútení uhradiť v prípade, že počas jedného akademického roka navštevujete naraz dva a viac študijných predmetov. Taktiež ho platíte aj v prípade, že ste predchádzajúce štúdium prerušili a teraz sa rozhodnete opätovne navštevovať program na príslušnom stupni. Verejná vysoká škola vyžaduje platenie školného aj od študentov, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia alebo od tých, ktorí sa vzdelávajú výlučne v inom ako štátnom jazyku.

V porovnaní s tým je štúdium na súkromnej vysokej škole spoplatnené už od začiatku. To znamená, že zaplatíte školné a ďalšie poplatky za každý jeden semester alebo akademický rok štúdia. Cenu štúdia si určuje daná inštitúcia samostatne. V prípade, že je štúdium finančne náročné môžete siahnuť aj po štipendiách alebo študentských pôžičkách. Štúdium na súkromnej vysokej škole môže priniesť novú formu kvalitnejšieho vzdelávania. Tieto inštitúcie totiž často investujú svoje financie do nového vybavenia, ktoré je v študijnom procese veľkou výhodou. Rovnako tak môžu zamestnávať kvalitných učiteľov, pre ktorých bude práve vyučovanie v takomto prostredí s kvalitnými pomôckami veľkou motiváciou. Rozhodnutia ohľadom štúdia na vysokej škole si poriadne premyslite, želám vám veľa šťastia!

Zdroje: Portál vysokých škôl Ústredný portál verejných služieb ľuďom Univerzita Komenského v Bratislave Študentská rada vysokých škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky