Veda, technika a výskum

20. 2. 2013 | O študijných programoch

Viete si predstaviť, že bádanie a šírenie nových poznatkov, technológií, inovácií a ďalšieho vzdelávania by bola hlavnou náplňou Vášho pracovného dňa? Po skončení štúdia je možné pokračovať v kariére výskumného pracovníka či už na univerzite, alebo na inom pracovisku. Rozvoj výskumných činností a projektov úzko súvisí s ekonomickou situáciou na Slovensku, zabezpečuje jej rozvoj a pomáha k zvyšovaniu našej konkurencieschop­nosti.

Ako sa k výskumu dostať

V prvom rade by mali informácie poskytovať oddelenia pre vedu a výskum na danej vysokej škole. O ďalších výzvach sa môžete informovať na Akadémii vied Slovenskej republiky, kde priebežne pribúdajú výzvy na zúčastnenie sa súťaží či projektov. Taktiež na stránkach Ministerstva školstva nájdete novinky a aktuality zo sveta vedy, môžete si vybrať podľa vlastných preferencií. MŠ mimo iné organizuje každý rok aj Týždeň vedy a techniky, kde sa prezentujú výsledky činnosti Centier výskumu. Podrobné informácie o aktuálnych výzvach, projektoch, metodike a dokumentoch nájdete na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie (adresa nižšie). Tu je zaradená napríklad aj zaujímavá sekcia pre popularizáciu vedy a databázy vedeckých a odborných vydavateľstiev, knižníc a časopisov.

Kto podporuje vedu a výskum na Slovensku

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: podporuje i mimoriadne úspechy napríklad za účasť a výborné výsledky v olympiádach, súťažiach alebo spolupráci v medzinárodných projektoch (v roku 2012 vyčlenených 464860 EUR, zdroj: http://www.minedu.sk/…a-podpora-za- mimoriadne-uspechy/), takže ak sa pripravujete na dráhu vedca, môžete začať už na strednej.
  • Centrum vedecko-technických informácií SR: okrem vedenia vedeckej knižnice zaisťuje i transfer nových technológií (to znamená prenos výsledkov vedeckovýskumných činností do praxe), podporuje medzinárodné projekty a pomáha pri popularizácii vedy.
  • Národný portál pre transfer technológií: poskytuje rešeršné a expertné služby, patentové databázy, databázy ponúk a dopytu či zoznamy expertov na transfer technológií, ktoré sa majú čoskoro sprístupniť

Financovanie

  • Vedecké projekty a výskum sa u nás financujú zo štátneho rozpočtu, a to súťažným alebo inštitucionálnym financovaním. Súťažné zahŕňa štátne programy MŠ SR, štrukturálne fondy EÚ alebo rezortné dotázie, inštitucionálne zasa napríklad spomínanú SAV či VŠ.
  • Väčšina projektov funguje dnes na projektovej báze. Napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja ponúka v súčasnosti projekt FORT (Podpora výskumu a technologických aplikácií), SEE Science (Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy), Smart>Net (Interregionálna sieť technologických centier) a ďalšie.
  • Program Horizont 2020: hlavná podpora pre výskum, vývoj a inovácie Európskej komisie na obdobie 2014–2020. Dôraz je na podpore malých a stredných podnikov. Ponúka možnosť slovenským výskumníkom zapojiť sa do špičkových európskych projektov na základe verejných výziev Európskej komisie. Navrhnutá suma pre rozpočet je 87 mld EUR, zatiaľ je v schvaľovacom procese.
  • Pre bližšie zoznámenie sa so situáciou financovania odporúčame Analýzu verejného financovania výskumu a vývoja v SR, ktorú uverejnila Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (www.euractiv.sk)

Zaujímavé, užitočné odkazy

Ďalšie články k téme