O nás

Hlavným cieľom vzdelávacieho procesu je príprava odborníkov v spoločensko-vednej oblasti a príprava budúcich učiteľov. Zakladá si na rozvoji medziodborových vzťahov a prispôsobovaní sa moderným požiadavkám trhu, čo sa priebežne premieta do existujúcich aj pripravovaných študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi neučiteľských odborov nájdu uplatnenie vo vedeckom výskume, v oblasti kultúry a masmédií, v medzinárodných spoločnostiach, ďalej ako prekladatelia či tlmočníci. Absolventi učiteľského odboru nájdu uplatnenie na základných, stredných aj vysokých školách, ale aj v mnohých oblastiach mimo vzdelávacej oblasti.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Na všetky študijné programy budú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky. Ak prihlásený počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program, fakulta vyberie uchádzačov podľa študijných výsledkov zo strednej školy doložených k podanej prihláške.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava