školstvo

Pokuty pre rodičov záškolákov

V januári tohto roka vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého môžu rodičia žiakov vymeškávajúcich vyučovanie dostať pokutu až vo výške 30 až 331,50€. Túto pokutu môže udeliť obec podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec tak môže urobiť, pokiaľ rodičia neprihlásila dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak žiak vynechá …

čítajte viac

Nárok na príspevok na tablet či počítač bude mať ďalšia skupina žiakov

V jarných mesiacoch obletela slovenské školstvo správa o príspevku vo výške 350€ na nákup počítača či tabletu, ako pomôcky k štúdiu a k zlepšeniu digitálnej gramotnosti. V pôvodnom znení mali na príspevok nárok všetci žiaci základných škôl, prváci stredných škôl (prváci v minulom školskom roku) a žiaci z domácností v hmotnej núdzi. Tieto skupiny boli …

čítajte viac

Teach for Slovakia – Posuň seba, inšpiruj ďalších

Teach for Slovakia predstavuje už siedmi rok na Slovensku ojedinelý a unikátny projekt, ktorý spája ľudí hľadajúcich zmysluplnú prácu, možnosť prispieť k lepšiemu fungovaniu spoločnosti a najmä združuje ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách a mimo nich, aby mohli mať všetky deti na Slovensku v živote šancu uspieť. Teach for Slovakia je implementáciou medzinárodne úspešného programu Teach For All, …

čítajte viac

Čakajú školy v ďalšom školskom roku covidové opatrenia?

Školy si v poslednom období prešli mnohými obmedzeniami a zmenami. Študenti, ale i profesori sa museli prispôsobiť online vyučovaniu, pozmeniť vzdelávacie metódy či si zvyknúť, že počas vyučovania musia mať prekryté horné dýchacie cesty. Podľa vyhlásení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga budú školy v nadchádzajúcom školskom roku 2022/2023 fungovať bez zásadných covidových obmedzení, tak ako to bolo …

čítajte viac

Mladí sú na Slovensku nespokojní. A predsa tu ostávajú.

Slovenský vzdelávací systém dosahuje v mnohých prieskumných a administratívnych ukazovateľoch jedny z najhorších výsledkov v regióne strednej a východnej Európy. Spokojnosť s kvalitou vzdelávania na Slovensku je relatívne nízka. Okrem všeobecného pocitu to plynie aj z prieskumu FES Youth Study 2021. K tomu sa vnímanie kvality celkového vyučovania študentmi aj ich rodičmi počas obdobia pandémie Covid-19, a to najmä vplyvom online …

čítajte viac

Na základných školách sa častejšie objavuje násilie, na stredných alkohol

Fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie, kyberšikanovanie, násilie medzi žiakmi, vandalizmus a sebapoškodzovanie sú najčastejšími negatívnymi sociálno-patologickými prejavmi správania študentov na základných a stredných školách. Vyplynulo to z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 35,5%, teda 1112 škôl na Slovensku uskutočneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021. Prieskum bol obrazom stavu negatívnych javov škôl z roku 2019/2022. Viac než …

čítajte viac

Aké predmety by sa mali povinne vyučovať v školách?

Zastaralé učebné osnovy by si zaslúžili obmenu a nový vietor s predmetmi, ktoré by pre študentov priniesli praktický obsah do života. Podľa financopedie, portálu venujúcemu sa budovaniu finančnej gramotnosti (aj cez sociálne siete), by mohli byť do povinného vzdelávania zaradené viaceré predmety pripravujúce študentov na každodenné situácie, predmety potrebné a užitočné do bežného života. Kritické myslenie Síce sa v škole …

čítajte viac

Ako budú vyzerať univerzity budúcnosti?

Školské prostredie prešlo v poslednom období najmä dôsledkom pandémie prehodnotením zaužívaných vzdelávacích postupov. S toľko zmieňovanou a významnou digitalizáciou sa za posledné desaťročia obmenila realita akademického sveta, ktorý sa premenil na prostredie naplnené pokročilými technológiami formujúcimi vzdelávanie. A aké budú teda univerzity budúcnosti – také, ktoré zvládnu kombinovať tradičné metódy vyučovania s tými netradičnými. Ak si chcú vysoké školy do …

čítajte viac

Posun v pomoci rómskym deťom v školách?

Slovensko má, nie len v oblasti vzdelávania, dlhodobo problém plnohodnotne začleniť početnú marginalizovanú rómsku komunitu do procesov fungovania krajiny. Každé dieťa by malo mať rovnaké šance na úspech, ktoré sa začínajú okrem rodiny najmä v škole a vedú k celkovému úspechu v živote, čo však, nanešťastie, neplatí pre všetky deti rovnako. Vzdelanie je pre mladých zo znevýhodneného prostredia kľúčové, aby …

čítajte viac

Slovenské školy nepodporujú tvorivosť, sebavedomie a samostatnosť žiakov

Vyplýva to z tvrdení respondentov v prieskume pod záštitou Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Inštitút sa dlhodobo snaží reflektovať potreby žiakov a zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu. Dotazníkový prieskum, do ktorého sa odoslaním zapojili žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v celkovom počte 1310 respondentov, sa snažil zistiť predstavy o ideálnej škole u opýtaných. Výskum chcel …

čítajte viac